naše projekty

Všechny samosprávy mají ze zákona povinnost nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně. Za porušování této povinnosti ale neexistují žádné fungující sankce, v navíc ČR chybí nezávislá kontrola hospodárnosti samospráv při nakládání s majetkem.

2022

THE CRISIS OF LOCAL JOURNALISM IN THE V4 COUNTRIES AND THE SPECIFIC ROLE OF MUNICIPAL NEWSPAPERS IN

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO ČESKOU REPUBLIKU

Velký čtyřletý systémový projekt, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení a ochranu oznamovatelů v České republice. Přestože jde o dlouhodobé téma Oživení, až nyní, téměř po 8 letech snažení se blýská na lepší časy. Díky schválení evropské směrnice na ochranu oznamovatelů musí ČR do roku 2021 schválit i českou legislativu. Dobrý zákon a prováděcí předpisy společně s metodickou podporou jsou jedním z pilířů projektu – účastníme se jednání Rady vlády, pracovní komise k whistleblowingu, jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, připomínkujeme zákon a snažíme se, aby byla schválena skutečně kvalitní legislativa. Druhou důležitou částí projektu je vytvoření tzv. Centra pro ochranu oznamovatelů​ – platformy, která nabídne širší ochranu oznamovatelům díky nasmlouvaným partnerům, poskytne zájemcům všechny potřebné informace pokud se rozhodují pro oznámení a samozřejmě také pomoc těm, kteří již nekalé jednání oznámili. Vše v rámci “pro bono” pomoci (psychologické por., odborníci na šikanu, pracovní právo, novináři, …).

Donoři a partneři projektu:

NED

Posílení demokracie a participace na místní úrovni v období po pandemii ve střední a východní Evropě (2021-2023)

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY

Posílení demokracie a participace na místní úrovni v období po pandemii ve střední a východní Evropě (2021-2023)

Spolek Oživení od srpna 2021 participuje na projektu směřujícímu k posílení demokracie a participace na místní úrovni v období probíhající pandemie Covid 19 i po ní ve střední a východní Evropě.  Projekt byl podpořen programem National Endowment For Democracy a jeho implementace probíhá ve 4 členských zemích.

Tento projekt bude zkoumat krátkodobé dopady pandemie na komunální sféru a podpoří přenos zkušeností a znalostí mezi občanskou společností a obecními aktéry v regionu s cílem vyhodnotit jejich krizové řízení a formulovat, jak se může komunální sféra změnit k lepšímu v období po covid a po něm. Kromě sdílení znalostí a propojení našich obcí usilujeme také o podporu nadnárodní spolupráce v oblastech, jako je transparentnost, odpovědnost a digitalizace.

Donoři a partneři projektu:

               Funky Citizens

REKONSTRUKCESTATU.CZ

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.   Naše aktuálně hlavní aktivity v rámci Rekonstrukce státu:
– Reforma ÚOHS (Antimonopolního úřadu)
– Tvorba metodiky VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNA

Protikorupční právní poradna

V rámci poradny jsme tu pro občany, zastupitele, starosty a radní, úředníky a novináře. Poskytujeme bezplatnou právní pomoc obětem a svědkům korupce, střetu zájmů, klientelismu, zneužívání pravomocí a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Zvýšujeme povědomí veřejnosti o projevech korupce, motivujeme občany k veřejné kontrole a podporujeme potenciální oznamovatele nekalých jednání (whistleblowery) z řad zaměstnanců veřejné správy i širší veřejnosti. 

Pořádáme veřejné debaty, vydáváme newsletter, řešíme kauzy, jezdíme s naší mobilní právní poradnou v rámci tzv.  Bezkorupcetour. Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce Nenechtobýt, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Donoři a partneři projektu:

UPGRADUJ SI DEMOKRACII

Upgraduj si demokracii

V rámci projektu posilujeme odmítavý postoj veřejnosti ke korupčnímu jednání, a to zejména prostřednictvím posílení občanských kompetencí studentů. Poskytujeme studentům základní orientaci ve fungování veřejných institucí, vzděláváme je v prevenci korupčního jednání a aktivního občanství, podporujeme jejich kompetence účastnit se rozhodovacích procesů. V rámci projektu vytváříme moderní a aktuální výukové materiály, pracujeme se studenty a vzděláváme pedagogy.

Donoři a partneři projektu:

2021

NED

NED

Posílení demokracie a participace na místní úrovni v období po pandemii ve střední a východní Evropě (2021-2023)

 

Spolek Oživení od srpna 2021 participuje na projektu směřujícímu k posílení demokracie a participace na místní úrovni v období probíhající pandemie Covid 19 i po ní ve střední a východní Evropě.  Projekt byl podpořen programem National Endowment For Democracy a jeho implementace probíhá ve 4 členských zemích.

Tento projekt bude zkoumat krátkodobé dopady pandemie na komunální sféru a podpoří přenos zkušeností a znalostí mezi občanskou společností a obecními aktéry v regionu s cílem vyhodnotit jejich krizové řízení a formulovat, jak se může komunální sféra změnit k lepšímu v období po covid a po něm. Kromě sdílení znalostí a propojení našich obcí usilujeme také o podporu nadnárodní spolupráce v oblastech, jako je transparentnost, odpovědnost a digitalizace.

 

Partneři projektu:

  

 

 

EAT

WIDELY EXPANDING ANONYMOUS TIPPING TECHNOLOGY DEPLOYMENT, OPERATION, AND TRUSTWORTHINESS TO COMBAT CORRUPTION IN EASTERN AND SOUTHERN EUROPE — EAT

 
Spolek Oživení od února 2019 participuje na evropském projektu, jehož cílem je zlepšit možnosti oznamování nekalých jednání – jak pro oznamovatele, tak příjemce oznámení. Projekt byl podpořen Evropskou komisí a jeho implementace probíhá v 11 členských zemích.
 
Veřejným i soukromým subjektům proto zdarma nabízíme zavedení mechanismu pro anonymní oznamování Globaleaks (GL) a jeho následnou implementaci v konkrétních podmínkách příjemce.  Globaleaks je software, který jednoduchým způsobem umožňuje komukoli podat oznámení o nekalostech způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele i jeho podání za použití moderních kryptografických nástrojů. Oznámení pomocí GL může být anonymní, přesto umožňuje další komunikaci s oznamovatelem.
 

Cílem partnerství v projektu Evropské komise, je rozšířit v 11 zemích EU platformu GlobalLeaks pro bezpečné oznamování (whistelblowing) zástupcům veřejného i soukromého sektoru​. Součástí projektu jsou také komunikační aktivity na celoevropské úrovni – zejména FB a Twitter.

 

Donoři a partneři projektu:

                  

BUILDING OF SOCIAL SUPPORT BASE OF OŽIVENÍ

 

Cílem tohoto projektu je vybudování větší základny podporovatelů a zlepšení síťování s neziskovými organizacemi a aktivními občany. V rámci projektu probíhají úpravy webové stránky, pořádali jsme občanský seminář v Litomyšli a další aktivity. Oživení nastartovalo aktivity zaměřené na vzdělávání, interní rozvoj týmu a podporu komunikace, současně na zviditelnění v širší komunitě společensky odpovědných institucí a organizací v ČR.

 

Donoři a partneři projektu:

REKONSTRUKCESTATU.CZ

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.   Naše aktuálně hlavní aktivity v rámci Rekonstrukce státu:
– Reforma ÚOHS (Antimonopolního úřadu)
– Tvorba metodiky VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO ČESKOU REPUBLIKU

Velký čtyřletý systémový projekt, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení a ochranu oznamovatelů v České republice. Přestože jde o dlouhodobé téma Oživení, až nyní, téměř po 8 letech snažení se blýská na lepší časy. Díky schválení evropské směrnice na ochranu oznamovatelů musí ČR do roku 2021 schválit i českou legislativu. Dobrý zákon a prováděcí předpisy společně s metodickou podporou jsou jedním z pilířů projektu – účastníme se jednání Rady vlády, pracovní komise k whistleblowingu, jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, připomínkujeme zákon a snažíme se, aby byla schválena skutečně kvalitní legislativa. Druhou důležitou částí projektu je vytvoření tzv. Centra pro ochranu oznamovatelů​ – platformy, která nabídne širší ochranu oznamovatelům díky nasmlouvaným partnerům, poskytne zájemcům všechny potřebné informace pokud se rozhodují pro oznámení a samozřejmě také pomoc těm, kteří již nekalé jednání oznámili. Vše v rámci “pro bono” pomoci (psychologické por., odborníci na šikanu, pracovní právo, novináři, …).

Donoři a partneři projektu:

ZPRAVODAJE SAMOSPRÁV 2020

Projekt je zaměřen na analýzu zpravodajů a TV vysílání krajů před krajskými volbami. Cílem je zmapovat zneužívání krajských zpravodajů a nakupovaného regionálního TV vysílání ke předvolební kampani představiteli vedení krajů. Druhým aspektem projektu je aktivní účast na jednání podvýboru pro média a svobodu slova Poslanecké sněmovny, kde proběhnou debaty se zástupci samospráv o kvalitě jejich zpravodaje.

Donoři a partneři projektu:

PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNA

 V rámci poradny jsme tu pro občany, zastupitele, starosty a radní, úředníky a novináře. Pořádáme veřejné debaty, vydáváme newsletter, řešíme kauzy, jezdíme s naší mobilní právní poradnou v rámci tzv.  Bezkorupcetour. Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Donoři a partneři projektu:

UPGRADUJ SI DEMOKRACII

V rámci projektu Upgraduj si demokracii se prostřednictvím moderních nástrojů  zaměřujeme na zvyšování povědomí o fungování veřejných institucí, možnosti aktivního zapojení a podpory veřejné kontroly.  Skrze využití zážitkové roleplay a dalších forem vzdělávání posílíme postoje k odmítání korupce.

Podporujeme občany v rozvoji jejich znalostí fungování veřejné správy. Prostřednictvím osvětové kampaně posílíme  odmítavé postoje občanů vůči korupčním praktikám.

Zlepšujeme vnímání oznamovatelů nekalého jednání jako protikorupčních hráčů a statečných lidí (příběhy oznamovatelů, zážitková roleplay - zvažování osobních postojů v konkrétních situací a posílení odmítavého postoje vůči korupčním praktikám, ve kterých trpí většina (např. nepotismus ve výběrovém řízení na pozici ve veřejné instituci a potenciální dopad na efektivitu fungování úřadu a společnost jako celek).

Podporujeme studenty v jejich kompetencích ovlivnit rozhodovací procesy a zprostředkujeme jim dovednosti a postoje aktivního občanství na konkrétních příkladech (webcast-výukové video s případovými studiemi a metodickým zázemím pro učitele nejen ZSV).

Poskytujeme studentům základní orientaci ve fungování samosprávy, vyhledáváním argumentů na zvolené téma a vedení věcné diskuse (webinář), čímž podpoříme jejich zájem o politické dění i jejich budoucí volební účast.

Nabízíme blokový kurz, který umožní praktický nácvik politické debaty včetně vyhledávání argumentů a setkání s místním politikem. Zapojení studenti se naučí: základy fungování samosprávy, principy korupce a negativní důsledky korupce na lokální úrovni, komunikaci s politikem, po kterém chtějí, aby hájil jejich zájem, a jak ovlivnit dění ve svém okolí díky občanské participaci. Také si osvojí zásady argumentace a týmové spolupráce, samostatně vyhledávat a zpracovávat informace, pochopit problém a správně jej interpretovat; zvýší se jejich povědomí o dění v jejich bezprostředním okolí a demokratických procesech v rámci obecní samosprávy; a získají šanci svůj návrh v diskusi s politikem prosadit. 

 

 

Donoři a partneři projektu:

UPGRADE ČESKÝCH KRAJŮ

Cílem projektu je navázat systémovou spolupráci se zástupci samospráv v oblasti zadávání veřejných zakázek a mediální politiky samosprávy. Navazujeme dlouhodobou spolupráci s politickými představiteli samospráv, kterým nabízíme poradenství, revizi interních předpisů a individuálně navržená školení. Naším cílem jsou dobře proškolení představitelé samospráv, kteří budou přijímat a provádět politiky ve jménu odpovědnosti, efektivnosti a transparentnosti.

Donoři a partneři projektu:

U.S. Embassy in  The Czech Republic

2020

EAT

WIDELY EXPANDING ANONYMOUS TIPPING TECHNOLOGY DEPLOYMENT, OPERATION, AND TRUSTWORTHINESS TO COMBAT CORRUPTION IN EASTERN AND SOUTHERN EUROPE — EAT

 
Spolek Oživení od února 2019 participuje na evropském projektu, jehož cílem je zlepšit možnosti oznamování nekalých jednání – jak pro oznamovatele, tak příjemce oznámení. Projekt byl podpořen Evropskou komisí a jeho implementace probíhá v 11 členských zemích.
 
Veřejným i soukromým subjektům proto zdarma nabízíme zavedení mechanismu pro anonymní oznamování Globaleaks (GL) a jeho následnou implementaci v konkrétních podmínkách příjemce.  Globaleaks je software, který jednoduchým způsobem umožňuje komukoli podat oznámení o nekalostech způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele i jeho podání za použití moderních kryptografických nástrojů. Oznámení pomocí GL může být anonymní, přesto umožňuje další komunikaci s oznamovatelem.
 

Cílem partnerství v projektu Evropské komise, je rozšířit v 11 zemích EU platformu GlobalLeaks pro bezpečné oznamování (whistelblowing) zástupcům veřejného i soukromého sektoru​. Součástí projektu jsou také komunikační aktivity na celoevropské úrovni – zejména FB a Twitter.

 

Donoři a partneři projektu:

                  

REKONSTRUKCESTATU.CZ

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.   Naše aktuálně hlavní aktivity v rámci Rekonstrukce státu:
Reforma ÚOHS (Antimonopolního úřadu)
Tvorba metodiky VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

BUILDING OF SOCIAL SUPPORT BASE OF OŽIVENÍ

Cílem tohoto projektu je vybudování větší základny podporovatelů a zlepšení síťování s neziskovými organizacemi a aktivními občany. V rámci projektu probíhají úpravy webové stránky, pořádali jsme občanský seminář v Litomyšli a další aktivity.

Donoři a partneři projektu:

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO ČESKOU REPUBLIKU

Velký čtyřletý systémový projekt, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení a ochranu oznamovatelů v České republice. Přestože jde o dlouhodobé téma Oživení, až nyní, téměř po 8 letech snažení se blýská na lepší časy. Díky schválení evropské směrnice na ochranu oznamovatelů musí ČR do roku 2021 schválit i českou legislativu. Dobrý zákon a prováděcí předpisy společně s metodickou podporou jsou jedním z pilířů projektu – účastníme se jednání Rady vlády, pracovní komise k whistleblowingu, jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, připomínkujeme zákon a snažíme se, aby byla schválena skutečně kvalitní legislativa. Druhou důležitou částí projektu je vytvoření tzv. Centra pro ochranu oznamovatelů​ – platformy, která nabídne širší ochranu oznamovatelům díky nasmlouvaným partnerům, poskytne zájemcům všechny potřebné informace pokud se rozhodují pro oznámení a samozřejmě také pomoc těm, kteří již nekalé jednání oznámili. Vše v rámci “pro bono” pomoci (psychologické por., odborníci na šikanu, pracovní právo, novináři, …).

Donoři a partneři projektu:

PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNA

Prevence korupčního jednání.
Odborné a právní poradenství. Konzultace k periodikám. Konzultace k veřejným zakázkám. Podpora anonymního a bezpečného oznamování​. V rámci poradny jsme tu pro občany, zastupitele, starosty a radní, úředníky a novináře. Pořádáme veřejné debaty, vydáváme newsletter, řešíme kauzy, jezdíme s naší mobilní právní poradnou v rámci tzv. Bezkorupcetour.Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Donoři a partneři projektu:

 

 

ZPRAVODAJE SAMOSPRÁV 2020

Projekt je zaměřen na analýzu zpravodajů a TV vysílání krajů před krajskými volbami. Cílem je zmapovat zneužívání krajských zpravodajů a nakupovaného regionálního TV vysílání ke předvolební kampani představiteli vedení krajů. Druhým aspektem projektu je aktivní účast na jednání podvýboru pro média a svobodu slova Poslanecké sněmovny, kde proběhnou debaty se zástupci samospráv o kvalitě jejich zpravodaje.

Donoři a partneři projektu:

 

2019

REKONSTRUKCE STÁTU

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Od prosazování 9 protikorupčních zákonů se platforma rozkročila šířeji, důležitou agendou se stal například projekt Mantinely demokracie.

Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.

 

Donoři a partneři projektu:


Transparentní účet Rekonstrukce státu

EAT

 
Spolek Oživení od února 2019 participuje na evropském projektu, jehož cílem je zlepšit možnosti oznamování nekalých jednání – jak pro oznamovatele, tak příjemce oznámení. Projekt byl podpořen Evropskou komisí a jeho implementace probíhá v 11 členských zemích.
 
Veřejným i soukromým subjektům proto zdarma nabízíme zavedení mechanismu pro anonymní oznamování Globaleaks (GL) a jeho následnou implementaci v konkrétních podmínkách příjemce.  Globaleaks je software, který jednoduchým způsobem umožňuje komukoli podat oznámení o nekalostech způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele i jeho podání za použití moderních kryptografických nástrojů. Oznámení pomocí GL může být anonymní, přesto umožňuje další komunikaci s oznamovatelem.
 

Donoři a partneři projektu:

 

                           

Protikorupční právní poradna 2019

Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

 

Donoři a partneři projektu:

 

Ministerstvo vnitra ČR

2018

Protikorupční právní poradna 2018 

Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

 

Donoři a partneři projektu:

 

Ministerstvo vnitra ČR

Radniční periodika/Municipal Newspapers

Radniční periodika/Municipal Newspapers

Projekt Radniční periodika – základ silné demokracie  je zaměřen na téma objektivity a vyváženosti radničních periodik v předvolebním období ve třech státech Visegradu – v České republice, Slovensku a Polsku.

 

Média vydávaná radnicemi nebo jejich podřízenými organizacemi reprezentují lokální úroveň veřejnoprávních médií. Obdobně jako celostátní veřejnoprávní média jsou finacovány z veřejných zdrojů a podléhají veřejné kontrole. Lokální charakter a nízká míra regulace těchto médií přispívají ve velké míře k jejich ovládnutí politickou reprezenatcí a nenaplňování veřejného zájmu, kterým je zejména názorově vyvážené informování o místním dění.

Hlavním cílem projektu je přinést srovnání objektivity lokálních médií pomocí analýzy reprezentativního vzorku 65 periodik největších měst každé země a tím zvyšit povědomí o problematice v době vrcholící kampaně do komunálních voleb na podzim 2018.

 

Donoři a partneři projektu:

VF_logo

 

2017

Protikorupční právní poradna 2018 

Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

 

Donoři a partneři projektu:

 

Ministerstvo vnitra ČR

Radniční periodika/Municipal Newspapers

Radniční periodika/Municipal Newspapers

Projekt Radniční periodika – základ silné demokracie  je zaměřen na téma objektivity a vyváženosti radničních periodik v předvolebním období ve třech státech Visegradu – v České republice, Slovensku a Polsku.

 

Média vydávaná radnicemi nebo jejich podřízenými organizacemi reprezentují lokální úroveň veřejnoprávních médií. Obdobně jako celostátní veřejnoprávní média jsou finacovány z veřejných zdrojů a podléhají veřejné kontrole. Lokální charakter a nízká míra regulace těchto médií přispívají ve velké míře k jejich ovládnutí politickou reprezenatcí a nenaplňování veřejného zájmu, kterým je zejména názorově vyvážené informování o místním dění.

Hlavním cílem projektu je přinést srovnání objektivity lokálních médií pomocí analýzy reprezentativního vzorku 65 periodik největších měst každé země a tím zvyšit povědomí o problematice v době vrcholící kampaně do komunálních voleb na podzim 2018.

 

Donoři a partneři projektu:

VF_logo

 

2016

 • Právní a protikorupční poradna
 • Hodnocení transparentnosti krajů – Krajské volby 2016
 • Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR
 • Nejsem blázen, pískám fauly. Měníme postavení oznamovatelů nekalých jednání ve společnosti.
 • Poraď radním
 • Visegrádská iniciativa pro transparentní městské společnosti
 • Manuál transparentní samosprávy
 • Rekonstrukcestatu.cz

2015

 • Mezinárodní konference: Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing jako ochrana finančích zájmů občanů EU.
 • Transparentnost městských společností
 • Prosazování protikorupčního institucionálního rámce v zemích střední a východní Evropy
 • Právní a protikorupční poradna
 • Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR
 • Transparency emergency
 • Rekonstrukcestatu.cz
 • Pomáháme pískat korupci
 • Nejsem blázen, pískám fauly. Měníme postavení oznamovatelů nekalých jednání ve společnosti.
 • Poraď radním