Domov » Netolerujte korupci

Netolerujte korupci

Korupce prorůstá českou společnost již řadu let a stále se nám nedaří ji efektivně čelit a omezovat její vliv. Přitom korupce deformuje a ohrožuje základní principy demokracie a způsobuje vážné škody na našem hospodářství. Přes deklarované snahy mnoha vlád a politiků proti ní bojovat jsou výsledky dosavadního protikorupčního úsilí mizivé a naše veřejná moc v protikorupční politice jednoznačně selhává. Odpovědnost za tento stav nenese jen naše politická reprezentace, ale také veřejnost samotná. Pokud jsou občané vůči problému korupce apatičtí či tolerantní, usnadňují korupčním aktérům jejich situaci a korupce se stane společensky akceptovanou normou s neblahými sociálními dopady na nás všechny.

Oživení v rámci své kampaně připravilo dva spoty upozorňující na problém korupce a její dopady na společnost.

 

 

Oživení proto vyzývá:

 NETOLERUJTE KORUPCI!

MONITORUJTE S NÁMI KORUPČNÍ PŘÍPADY

Korupce může nabývat mnoha podob a může se vyskytovat v nepřeberném množství situací a oblastí. Jednou z opravdu kritických oblastí jsou veřejné zakázky. Představují primární oblast obchodních vztahů mezi veřejným sektorem a soukromými firmami. Z tohoto důvodu jsou veřejné zakázky atraktivním nástrojem pro realizaci korupčních transakcí, kdy se skrze neefektivní či zbytečné zakázky vyvádí prostředky z veřejných rozpočtů. Skoro denně jsme svědky nových a nových případů podezření ze zneužívání veřejných zakázek a přes veřejné zakázky jsou alokovány významné veřejné prostředky (cca. 600 mld. ročně). Proto je žádoucí, aby se veřejnost začala o tuto oblast více zajímat a sledovat, zda jsou zadávány a realizovány v souladu s veřejným zájmem.

Co a proč je nutné sledovat?

Veřejné informační zdroje o zakázkách

Klíčové dokumenty o zakázkách

Význam novely zákona o veřejných zakázkách pro veřejnou kontrolu

Jak se můžete zapojit?

Co a proč je nutné sledovat?

Projevy korupce ve veřejných zakázkách

jsou vyhlášeny zbytečné nebo předražené zakázky

jsou diskriminačně nastaveny soutěžní podmínky o zakázku – „zakázky šité na míru“, takže je prakticky znemožněna rovná soutěž.

dochází k podvodům či manipulacím při výběru dodavatele (nerovný přístup k uchazečům, nevhodná hodnotící kritéria, neobjektivní nebo podjaté hodnocení nabídek)

uzavřená smlouva je pro zadavatele nevýhodná nebo jsou podstatně změněny smluvené podmínky oproti původnímu zadání (navyšování ceny, podstatné změny v dodacích podmínkách nebo rozsahu plnění)

kontrola plnění smlouvy je nedostatečná nebo podjatá

Podrobné informace a návody naleznete v právní poradně věnované tématu veřejných zakázek.

Veřejné informační zdroje o zakázkách

Seznam hlavních typů dokumentů pro základní kontrolu zakázky. Jsou většinou volně dostupné ze tří zdrojů:

  1. Informační systém o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystém (ISVZUS): obsahuje základní informace o nadlimitních a podlimitních zakázkách (s hodnotou nad 2 a 6 mil. Kč)
  2. profil zadavatele: informace o zakázkách vyhlášených v tzv. zjednodušeném podlimitním řízení podle §38 zákona o VZ
  3. webové portály zadavatelů: jsou na nich často uveřejněny informace o tzv. veřejných zakázkách malého rozsahu – VZMR (do 2 mil. Kč na dodávky a služby, do 6 mil. Kč na stavební práce) v různém rozsahu. Neexistuje žádná zákonná povinnost informace o těchto zakázkách aktivně zveřejňovat.

Klíčové dokumenty o zakázkách

Základní Informace o VZDostupnost
plánované investiční záměry: (předpokládaný rozsah a doba realizace)málokdy dostupné, v ISVZUS jsou v podobě tzv. oznámení předběžných informací, ale zadavatelé je málo využívají
vyhlášené zakázky: (podmínky soutěže, zadávací dokumentace) mimo VZMR jsou běžně přístupné na isvzus informace o soutěži, jako tzv. oznámení o zakázce (zadavatel, datum, druh řízení, hlavní kvalifikační předpoklady, hodnotící kritéria). Informace o vyhlášených VZMR nemusí být dostupné. Zadávací dokumentace se zveřejňuje dobrovolně a málokdy.
hodnocení nabídek a výběr dodavatele: (metoda hodnocení, hodnoty nabídek a jejich pořadí, vybraný dodavatel)mimo VZMR jsou běžně dostupné na ISVZUS pouze informace o počtu hodnocených nabídek, vybraném dodavateli a ceně. Konrétní informace o způsobu (metodě) hodnocení, hodnot a pořadí nabídek volně dostupné nejsou.
realizace zakázky (smlouva a smluvní dodatky)nejsou volně přístupné, není povinnost je zveřejňovat. Chybí tak informace o dodacích podmínkách, ceně, pokutách, rozsahu atp. vč. jejich změn v průběhu realizace.
ukončení zakázky (předávací protokoly, vyrovnání závazků, vyhodnocení dodavatele, konečná cena atp.)nejsou volně dostupné. Vyskytují se v různých podobách podle administrativní praxe zadavatele.

O informace, které nejsou volně dostupné, je nutné zažádat přímo u instituce, která zakázku vypisuje, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Podrobné návody, jak žádat o informace, naleznete v právní poradně věnované tomuto tématu

Význam novely zákona o veřejných zakázkách pro veřejnou kontrolu

Oživení se aktivně podílelo, jako člen expertní skupiny MMR ČR a člen Platformy pro transparentní veřejné zakázky, na vzniku novely zákona o veřejných zakázkách. Jejím smyslem je zejména posílit transparentnost veřejných zakázek a možnosti jejich kontroly. V případě, že by byla novela schválena v navrhované podobě, došlo by k podstatnému snížení limitů pro VZ malého rozsahu (v prvních 2 letech na polovinu současných hodnot). Veřejnost by tak mohla mít volný přístup k ucelenějším informacím o větším množství veřejných zakázek, než je tomu dnes. Konkrétně o:

budoucích veřejných zakázkách – NOVĚ

ekonomickém zdůvodnění zakázek – NOVĚ

vyhlášených zakázkách

zadávací dokumentaci – NOVĚ

vybraném vítězi zakázek

uzavřených smlouvách včetně dodatků – NOVĚ

konečné ceně – NOVĚ

V současné době je novela zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde se bohužel objevují tlaky na omezení nově navrhovaných prvků transparentnosti. Současná jednání tak mohou významně poznamenat možnosti občanů a médií veřejné zakázky účinněji kontrolovat. Oživení legislativní proces pečlivě monitoruje a vyvíjí maximální úsilí, aby ve schváleném návrhu byly zachovány nově navržené protikorupční prvky.

Jak se můžete zapojit?

V případě podezření na korupci či jiné podvody nebo manipulaci v konkrétní zakázce se můžete obrátit na pracovníky Právní poradny Oživení.

Můžete také sami upozorňovat na problémy v zakázkách, např. se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo kontrolní orgány zadavatele (např. útvar  interního audit, kontroní výbor zastupitelstva). V případě podezření ze spáchání trestného činu také na Polici ČR.

Oživení v rámci programu Bezkorupce samozřejmě nabízí poradenství také ve všech ostatních oblastech korupce, klientelismu, střetu zájmů, nízké transparentnosti, odpírání informací, tedy například nehospodárného nakládání s majetkem, neprůhledného financování politických stran, podvodů v přidělování dotací atp.