Domov » Naše témata » Střet zájmů » Pavel Drobil

Pavel Drobil

Mgr. Pavel Drobil je od 29. 5. 2010 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za ODS a od 13. 7. 2010 do 21. 12. 2010 byl taktéž ministrem životního prostředí. V oznámení o činnostech za rok 2010 dle § 9 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů neuvedl, že:

– vykonává funkci člena dozorčí rady společnosti C & D FINANCE HOLDING a.s., IČ: 268 40 529, se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Občanská 16/1115, PSČ 710 00

Přílohy:

Čestné prohlášení za rok 2010.

Čestné prohlášení za rok 2010.

Oznámení o přestupku.

Oživení jako oznamovatel přestupku má ze zákona na základě své žádosti právo aby byl vyrozuměn o učinených opatřeních. Přístup Magistátu města Ostrava je typickým příkladem, jak by úředníci placení z peněz daňových poplatníků pracovat neměli. S obdobným přístupem jsme se bohužel setkali zhruba ve více jak polovině všech prověřovaných případů, avšak arogance Magistrátu města Ostrava je natolik výjimečná, že bychom se s Vámi na tomto místě rádi podělili o veškeré detaily.

Nejprve jsme tedy obdrželi “typické” vyrozumění, ze kterého jsme se však žádné informace o učiněných opatřeních nedozvěděli. Na základě žádosti o zjednání nápravy nám bylo sděleno, že naše žádost o nápravu je bezpředmětná, naboť formální vyrozumění nám přece bylo doručeno do datové schránky. Na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nám byla poskytnuta pouze informace o jménu úředníka, který má věc na starosti. Zbytek žádosti o informace (zda a jak byl veřejný činitel potrestán včetně kopie konečného rozhodnutí) byl odmítnut, avšak mezi řádky se lze dočíst, že přestupek byl odložen.

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme požádali o úřední záznam či jinou listinu, kterým byl přestupek odložen. I tato žádost o informace byla odmítnuta a odvolací orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje naše odvolání zamítl a postup Magistrátu města Ostrava potvrdil s odůvodněním, že je třeba důsledně chránit soukromí politicky aktivní osoby. Proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se Oživení brání od srpna 2012 správní žalobou.

Praktikám Magistrátu města Ostrava v právně zcela totožné věci (odmítání totožného úřadu vydat informace o výsledku přestupkového řízení konaného dle zákona o střetu zájmu) se věnoval i Ochránce  veřejných práv. Ve svém stanovisku ze dne 15. srpna 2013 navrhl úřadům, aby ve své praxi zohlednily názor Ombudsmana, a sice, že neexistuje legitimní důvod pro odepření informace. “Smyslem poskytování informací dle informačního zákona není “viktimizovat” osoby dotčené, ale informovat o činnosti veřejné správy, aby tak byla zajištěna kontrola její činnosti. Jsou-li v rámci těchto informací poskytnuty rovněž osobní údaje veřejných funkcionářů, nejedná se o jejich viktimizaci, nýbrž o důsledek zákonné výjimky z ochrany osobních údajů”.

Oba úřady, tedy jak Magistrát Ostravy, tak Krajský úřad Moravskoslezkého kraje konstatovaly, že stanoviskem Ombudsmana se budou řídit pouze do budoucnosti – s Oživením se chtějí i nadále soudit. I přes výše uvedené nám nakonec Ostrava na základě opakované žádosti o informaci na konci října 2013 rozhodnutí ve věci pana Drobila poskytla.

Záznam o odložení věci z dubna 2012

I přesto, že jsme informace obdrželi a toto sdělili soudu, trval Krajský úřad na tom, že ve věci musí rozhodnout soud. Proti rozhodnutí soudu o zastavení řízení si podal Krajský úřed kasační stížnost, ve které jim Nejvyšší správní soud dal za pravdu (čistě procesní důvody). Následně Oživení vzalo částečně podanou žalobu zpět a to v části, ve které se domáhálo poskytnutí informací (informace jsme totiž obdrželi). I nadále tedy pokračovalo soudní řízení ohledně nezákonnosti rozhodnutí Magistrátu Ostrava, potažmo Krajského úřadu, kterým nám byly informace v roce 2012 odmítnuty.

Na podzim 2014 Krajský soud v Ostravě napadená rozhodnutí pro jejich nezákonnost zrušil.

Více rovněž v reportáži České televize, Ochránce, 22. 9. 2013

Stav ke dni 20.8.2012, aktualizováno ke dni 4.10.2013, 8.11.2013, 22.10.2014

Bližší informace poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *