Domov » Naše témata » Střet zájmů » Pavel Drobil

Pavel Drobil

Mgr. Pavel Drobil je od 29. 5. 2010 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za ODS a od 13. 7. 2010 do 21. 12. 2010 byl taktéž ministrem životního prostředí. V oznámení o činnostech za rok 2010 dle § 9 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů neuvedl, že:

– vykonává funkci člena dozorčí rady společnosti C & D FINANCE HOLDING a.s., IČ: 268 40 529, se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Občanská 16/1115, PSČ 710 00

Přílohy:

Čestné prohlášení za rok 2010.

Čestné prohlášení za rok 2010.

Oznámení o přestupku.

Oživení jako oznamovatel přestupku má ze zákona na základě své žádosti právo aby byl vyrozuměn o učinených opatřeních. Přístup Magistátu města Ostrava je typickým příkladem, jak by úředníci placení z peněz daňových poplatníků pracovat neměli. S obdobným přístupem jsme se bohužel setkali zhruba ve více jak polovině všech prověřovaných případů, avšak arogance Magistrátu města Ostrava je natolik výjimečná, že bychom se s Vámi na tomto místě rádi podělili o veškeré detaily.

Nejprve jsme tedy obdrželi “typické” vyrozumění, ze kterého jsme se však žádné informace o učiněných opatřeních nedozvěděli. Na základě žádosti o zjednání nápravy nám bylo sděleno, že naše žádost o nápravu je bezpředmětná, naboť formální vyrozumění nám přece bylo doručeno do datové schránky. Na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nám byla poskytnuta pouze informace o jménu úředníka, který má věc na starosti. Zbytek žádosti o informace (zda a jak byl veřejný činitel potrestán včetně kopie konečného rozhodnutí) byl odmítnut, avšak mezi řádky se lze dočíst, že přestupek byl odložen.

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme požádali o úřední záznam či jinou listinu, kterým byl přestupek odložen. I tato žádost o informace byla odmítnuta a odvolací orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje naše odvolání zamítl a postup Magistrátu města Ostrava potvrdil s odůvodněním, že je třeba důsledně chránit soukromí politicky aktivní osoby. Proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se Oživení brání od srpna 2012 správní žalobou.

Praktikám Magistrátu města Ostrava v právně zcela totožné věci (odmítání totožného úřadu vydat informace o výsledku přestupkového řízení konaného dle zákona o střetu zájmu) se věnoval i Ochránce  veřejných práv. Ve svém stanovisku ze dne 15. srpna 2013 navrhl úřadům, aby ve své praxi zohlednily názor Ombudsmana, a sice, že neexistuje legitimní důvod pro odepření informace. “Smyslem poskytování informací dle informačního zákona není “viktimizovat” osoby dotčené, ale informovat o činnosti veřejné správy, aby tak byla zajištěna kontrola její činnosti. Jsou-li v rámci těchto informací poskytnuty rovněž osobní údaje veřejných funkcionářů, nejedná se o jejich viktimizaci, nýbrž o důsledek zákonné výjimky z ochrany osobních údajů”.

Oba úřady, tedy jak Magistrát Ostravy, tak Krajský úřad Moravskoslezkého kraje konstatovaly, že stanoviskem Ombudsmana se budou řídit pouze do budoucnosti – s Oživením se chtějí i nadále soudit. I přes výše uvedené nám nakonec Ostrava na základě opakované žádosti o informaci na konci října 2013 rozhodnutí ve věci pana Drobila poskytla.

Záznam o odložení věci z dubna 2012

I přesto, že jsme informace obdrželi a toto sdělili soudu, trval Krajský úřad na tom, že ve věci musí rozhodnout soud. Proti rozhodnutí soudu o zastavení řízení si podal Krajský úřed kasační stížnost, ve které jim Nejvyšší správní soud dal za pravdu (čistě procesní důvody). Následně Oživení vzalo částečně podanou žalobu zpět a to v části, ve které se domáhálo poskytnutí informací (informace jsme totiž obdrželi). I nadále tedy pokračovalo soudní řízení ohledně nezákonnosti rozhodnutí Magistrátu Ostrava, potažmo Krajského úřadu, kterým nám byly informace v roce 2012 odmítnuty.

Na podzim 2014 Krajský soud v Ostravě napadená rozhodnutí pro jejich nezákonnost zrušil.

Více rovněž v reportáži České televize, Ochránce, 22. 9. 2013

Stav ke dni 20.8.2012, aktualizováno ke dni 4.10.2013, 8.11.2013, 22.10.2014

Bližší informace poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *