Domov » Naše témata » Hospodaření obcí » Legislativa » Vymahatelnost osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů

Vymahatelnost osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů

Stejně jako zásadu nakládat s majetkem hospodárně, obsahují zákony upravující fungování územních samosprávných celků také povinnost vymáhat a nenechat promlčet škodu způsobenou územnímu celku. Opět však narážíme na nefunkčnost takového ustanovení, neboť nikde není stanovena sankce za neplnění této povinnosti, a stejně jako není nikoho z okruhu druhotně poškozených – občanů, kdo by mohl relevantně namítat neplatnost právního úkonu učiněného územně samosprávným celkem, není taktéž nikoho, kdo by mohl uplatnit nároky územně samosprávného celku vůči třetím osobám – s výjimkou osob činných ve vedení územně samosprávného celku, které ale nezřídka jsou právě těmi, kdo způsobili škodu nebo učinili neplatný právní úkon.

Výzkumy vymáhání způsobených škod územními celky ukázaly, že vedení samospráv v plnění této povinnosti v praxi naprosto selhává. V případech pokut udělených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v případech neopodstatněně vyvolaných a prohraných soudních sporů o informace dochází pouze výjimečně, v jednotkách procent případů, k vymáhání škody po odpovědných osobách. Vedení samospráv nezákonné postupy svých úředníků většinou kryje a netrestá, případně je samo vedení tím, kdo by se měl zodpovídat a škodu uhradit. Vedle problému, že se oprávněný poškozený personálně překrývá s osobou odpovědnou za škodu, se v praxi ukazuje jako překážka možného vymáhání osobní odpovědnosti za způsobenou škodu také absence záznamů o jmenovitém hlasování členů kolektivních orgánů, tedy zastupitelstva a rady.

Oživením navržená novela zavádí proto zcela nový institut: možnost, aby skupina nejméně tří členů zastupitelstva uplatnila nárok územně samosprávného celku vůči třetím osobám namísto starosty/primátora nebo hejtmana.

Novela dále obsahuje jmenovité zaznamenávání hlasování, v případě zastupitelstva na požádání kteréhokoli zastupitele, v případě rady povinně vždy.

Ke stažení:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *