Domov » Naše témata » Hospodaření obcí » Legislativa » Přístup zastupitelů k informacím

Přístup zastupitelů k informacím

Pro efektivní fungování obce je kontrola ze strany zastupitelů, zejména tedy opozičních, životně důležitá, neboť komunální úroveň není pokryta zájmem médií či státních kontrolních orgánů tak jako ministerstva a parlament. Člen zastupitelstva má proto neomezený přístup k informacím týkajících se samosprávné působnosti obce.
Přístup k informacím na základě zákona o obcích, na rozdíl od zákona o svobodném přístupu k informacím, umožňuje zastupiteli dostat informace včetně těch chráněných (osobní údaje, obchodní tajemství apod.) s tím, že ochrana těchto informací přechází na něj. Jediné omezení, kterému je zastupitel teoreticky vystaven podle platné právní úpravy, je třicetidenní lhůta, kterou mají úředníci a radní k dispozici pro poskytnutí informace zastupiteli. A tato lhůta v praxi často znamená, že se zastupitel k požadovaným informacím nedostane buď včas, anebo také vůbec.

Zatímco program jednání zastupitelstva se dozví zastupitel sedm dní před jednáním, požadované informace důležité pro jednání dostane tři týdny po zasedání. Dokonce dochází k takovým extrémům, že zastupitelku města Černošice, která si přišla na úřad vyžádat kopii smlouvy uzavřené městem, nechali namísto poskytnutí kopie vyvést městskou policií.
Byť obrana proti neposkytnutí požadovaných informací zastupiteli již je “projudikována” (více zde), v praxi často stále není zcela účinná. Proto sdružení Oživení navrhuje novelizací zákonů o obcích, krajích a hl. m. Praze zajistit zastupitelům účinnější přístup k informacím.

Principy navrhované právní úpravy:

 • Právo člena zastupitelstva na informace navrhujeme posílit tím, že člen zastupitelstva bude moci sám vstupovat do obecního úřadu a sám si opatřovat informace, které potřebuje k výkonu své působnosti, k čemuž mu zaměstnanci obecního úřadu mají být nápomocni. Zpravidla bude moci člen zastupitelstva tohoto svého práva využít v pracovní době obecního úřadu. Jiné informace než ty, které souvisejí s výkonem jeho funkce, zejména informace, které vznikají v souvislosti s výkonem přenesené působnosti obce, člen zastupitelstva vyhledávat nesmí – porušení tohoto zákazu by bylo podle okolností možné považovat např. za správní delikt neoprávněného nakládání s osobními údaji.
 • Právo člena zastupitelstva na informace je dále posíleno zkrácením nejzazších lhůt pro poskytnutí informace z 30 na 7 dnů. Zákon o obcích je v tomto smyslu absurdní, neboť dává zastupiteli fakticky horší postavení v přístupu k informací, než “obyčejnému” žadateli o informace, když ten se k informací dostane ve lhůtě o polovinu kratší. (Jak tuto absurditu obejít se dočtete zde). V praxi je třicetidenní lhůta pro poskytnutí informací členům zastupitelstva účelově využívána k tomu, aby žádající člen zastupitelstva nemohl požadovanou informaci obdržet včas – zejména za situace, kdy o ni požádá v době ohlášené přípravy zasedání zastupitelstva. Proto je nová lhůta pro poskytnutí informace navržena tak, aby odpovídala lhůtě, ve které musí být v předstihu vyvěšena informace o svolávaném zasedání zastupitelstva – tato lhůta činí rovněž 7 dnů (v případě krajů je to 10 dnů).

Návrh novely zákona č. 128/2000, o obcích:
(Uvádíme novelou dotčený paragraf v úplném znění s tučně vyznačenými navrženými změnami. Analogické návrhy jsou připraveny pro novelizaci zákona o krajích a zákona o hl. m. Praze.)

§ 82
Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
a)    předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
b)    mít přístup do obecního úřadu a nahlížet do veškerých listin a opatřovat si veškeré informace a podklady ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce; pracovníci obecního úřadu jsou přitom povinni poskytnout mu ve věcech, které souvisejí s jejich pracovním zařazením, potřebnou pomoc,
c)    vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 7 dnů,
d)    požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 7 dnů.

4 komentáře

 1. Marian Charvát

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda-li je možné, aby byl z programu jednání zastupitelstva hlasováním stažen bod dříve než byl schválený program jednání. V tomto dotazu se mi jedná o situaci, kdy podklady pro zařazení bodu na program jednání dodal zastupitel řádně a včas. Je tedy vůbec možné, aby takto navržený bod se nedostal ani do programu jednání zastupitelstva? Pokud ano, měl by zápis obsahovat informaci o tom, že tento bod byl programu, avšak ještě před schválením programu byl z projadnávání vyřazen?

  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Marian Charvát

  • Andrea Kohoutková

   Vážený pane Charváte,

   Váš dotaz je poměrně komplikovaný a dotýká se více problematik, které se pokusím vysvětlit.

   Zastupitel obce má podle § 82 písm. a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích právo předkládat mimo jiné zastupitelstvu obce návrhy na projednání. Toto právo ovšem na rozdíl od práv uvedených v písmenech b) a c) téhož paragrafu není nárokové, jinými slovy návrhem věci k projednání právo zastupitele končí. Obdobně hovoří i dikce § 94 odst. 1 zákona o obcích.

   Nad projednávaným programem zasedání zastupitelstva má moc pouze zastupitelstvo jako celek, resp. většina v zastupitelstvu. Na zasedání zastupitelstva se tak bude projednávat pouze to, co si sami zastupitelé odhlasují. Není tedy možné do programu zasedání “nařídit” bod, o kterém by zastupitelstvo nechtělo jednat.

   Dále je potřeba zmínit rozdíl mezi “navrženým programem” ve smyslu § 93 odst. 1, “schváleným programem” před začátkem zasedání zastupitelstva a “reálným programem” zasedání zastupitelstva. Zatímco navržený program by měl obsahovat i bod navržený zastupitelem, jak píšete ve Vašem dotaze, schválený program zastupitelstva, již tento bod obsahovat nemusí, pokud si jej zastupitelstvo samo neschválí. Ještě doplním, že v zápise ze zasedání zastupitelstva se tato skutečnost může a nemusí projevit. Zákonná úprava zápisů ze zasedání zastupitelstva je velice vágní a tak jde v praxi hlavně o to, jaký “styl” zápisu si obec zvolí. O tom, zda

   Reálně projednávaný program zasedání zastupitelstva je pak téma samo pro sebe. Zákonná úprava je opět poměrně vágní a nechává obcím širokou možnost si program v průběhu zasedání zastupitelstva upravovat podle libosti. Na program jednání se tak v jeho průběhu může fakticky dostat jakákoli záležitost, kterou si zastupitelstvo odhlasuje, aniž by taková záležitost musela být oznámena 7 dní před zasedáním, jak to předpokládá §93 odst. 1 zákona o obcích.

   Odpovědi na Vaše dotazy tedy zní:
   1) Ano, je možné, aby se bod navržený zastupitelem nedostal do programu zastupitelstva.
   2) Ano, zápis ze zasedámí zastupitelstva by takovou informaci obsahovat měl, ale pokud ji neobsahuje, tak to nemá právní důsledky.

   S pozdravem,
   Marek Zelenka

 2. Přístup zastupitelů k informacim

  Dobrý den,
  Jsemv zastupitelstvu 10 let a stále používám ve styku s úřadem i veřejností stejnou emailovou adresu. V současnosti přišlo vedení města s tím, že zastupitelum zřídilo nové zvláštní adresy, přidělené po dobu vykonávání funkce. Nechci mít víc email. adres, nechce se mi adresu měnit, protože pro verejnost je již zažita, navíc předpokládám korespondenci s veřejností i po skončení mandátu a přijde mi nesmyslné to stále měnit. Žádala jsem úřad o ponechání mé původní adresy, písemně jsem dala souhlas se zveřejněním. Přesto mi bylo odpovězeno, že mě o zastupitelských věcech na jinou (původní) adresu informovat nebudou.
  Skutecne musím přistoupit na jejich tvrzení, že nemohu dostávat informace na mnou požadovanou emailovou adresu?
  Děkuji za odpověď
  Šárka Janásková

  • Dobrý den paní Janásková,
   s dovolením neodpovím přímo na vaši otázku, ale navrhnu vám řešení. Technicky je to zcela jednoduché, z nové adresy si nechte emaily přeposílat na email, který chcete používat. Vy budete chodit pouze na svůj email, město zároveň bude spokojené, že všichni používají jednotný tvar emailu. Občané mohou psát jak na již zažitou adresu, tak na novou.

   S pozdravem
   Šárka Trunkátová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *