Domov » Naše témata » Hospodaření obcí » Legislativa » Hospodárné nakládání s majetkem

Hospodárné nakládání s majetkem

V současné době je uzákoněna zásada, že s majetkem územně samosprávného celku musí být nakládáno s péčí řádného hospodáře. Nikde však není stanovena sankce za neplnění této povinnosti, ba ani není nikoho z okruhu druhotně poškozených – občanů, kdo by mohl relevantně namítat neplatnost právního úkonu učiněného územně samosprávným celkem nebo uplatnit nároky územně samosprávného celku vůči třetím osobám – to ovšem s výjimkou osob činných ve vedení územně samosprávného celku, kteří ale nezřídka jsou právě těmi, kdo způsobili škodu nebo učinili neplatný právní úkon.

Též jsou uzákoněna omezení směřující zejména k nakládání s nemovitým majetkem územně samosprávného celku, nad jejichž nerespektováním visí sankce absolutní neplatnosti právního úkonu, avšak tato pravidla nejsou důsledná v samotné své podstatě. Tak zejména je stanovena povinnost zveřejnění záměru prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku, avšak z takového zveřejnění už nevyplývají žádné další povinnosti ke způsobu výběru a kritériím hodnocení došlých nabídek, tedy je snadné obejitím zákona vyloučit veřejnou soutěž a připravit územně samosprávný celek o zisk. A i když už je učiněný právní úkon i podle doslovného výkladu zjevně neplatný, není téměř nikoho, kdo by se mohl neplatnosti právního úkonu dovolat. Pokud jde o movitý majetek územně samosprávného celku, jsou zde nastoleny zásady již ryze abstraktní a prosté sankce za jejich nedodržení.

Oživením navržená novela stojí na 3 základních bodech:

  • právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce nemovitého majetku územního celku budou moci být činěny výhradně na základě obchodní veřejné soutěže, kde závazným kritériem pro hodnocení nabídek bude vždy, nejde-li o darování, nejvyšší nabídková cena;  namísto prodeje na základě proběhnuvší obchodní veřejné soutěže bude též možné prodat nemovitý majetek ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisu,
  • výslovné zakotvení neplatnosti právního úkonu, kterým byl při úplatném převodu movitý majetek územního celku zcizen za cenu, která je nižší než cena v daném místě a čase obvyklá (s výhradou existence veřejného zájmu),
  • stanovení zákonné žalobní legitimace pro občany územního celku, právnické osoby, které mají na jeho území sídlo, jakož i majitele nemovitostí, nacházejících se na jeho území a cizí státní příslušníky s trvalým pobytem v jeho obvodu v případech pochybení územního celku při nakládání s movitým a nemovitým majetkem a obrácení důkazního břemene k tíži územního celku.

Ke stažení:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *