Právo na informace

Právo na informace je komplexně upraveno zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ). V tomto zákonu je vymezen okruh tzv. povinných subjektů (tedy orgánů, na které se povinnost podávat informace podle InfZ vztahuje), rozsah jejich povinností a forma zveřejňování informaci – zveřejňování je buď aktivní, tj. probíhá automaticky, nebo pasivní, uskutečněné na základě žádosti občana.

Dále InfZ vymezuje formální a obsahové náležitosti žádosti o poskytnutí informace i základní procesní ustanovení, např. lhůty či podmínky pro požadování úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím požadované informace. V neposlední řadě InfZ určuje výluky z obecného poskytování informací, které mají dvojí charakter. Buď se jedná o vyloučení poskytování určitých informací z důvodu jejich vlastností a z toho vyplývající potřeby jejich speciální ochrany, nebo o existenci odlišné komplexní právní úpravy pro jejich poskytování (např. zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí).

Přestože InfZ má ambice komplexně a stručně upravit poskytování informací, dosavadní aplikační praxe ukazuje, že jeho pravidla i vztah k ostatním právním předpisům jsou často nejednoznačné.

Několik desítek informačních sporů jsme vedli rovněž v souvislosti s monitoringem střetu zájmů veřejných funkcionářů v letech 2012 až 2013. Odstrašujícím příkladem je postup úřadu ve věci  pana Hraběte (Kladno), pana Březiny (MČ Praha 19), pana Drobila (Ostrava) a dalších.

Zajímavá je i myšlenka obce Nelahozeves, která se za pomoci zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím domáhala na Oživení informace o identitě osoby, která nám předala podnět k prověření smlouvy o svozu odpadu. Oživení není povinným subjektem dle zákona.

Analýzy

Srovnávací analýza přístupu k informacím v zemích V4 a Estonsku

(Oživení, 2014) Analýza srovnává vymahatelnost přístupu k informacím v zemích V4 a Estonsku v následujících oblastech: Pozice adresátu v legislativě, institucionální kontrolní mechanismy, sankce, poradenství a transparentnost.

 

Comparative analysis of acces toinformation in V4 countries + Estonia

(Oživení, 2014) Analysis compares enforcement mechanisms in the area of access to information in the V4 countries and Estonia in following aspects: The position of addreesses of legislation, institutional oversight, sanctions, guidance, transparency.

 

ŠANCE OBČANŮ NA VYMÁHÁNÍ INFORMACÍ: Analýza vymahatelnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a doporučení k jejímu zlepšení

(Oživení, 2014) Základním předpokladem analýzy byla skutečnost, že v každé ze zemí (Visegrádská čtyřka a Estonsko) existují v oblasti přístupu k informacím zákonná opatření a že v každé z nich proto existují i instituční mechanismy pro jejich vymáhání. Cílem analýzy bylo proto zkoumání aspektů dohledových orgánů, sankcí jakož i poradenství a zapojení veřejnosti v oblasti svobodného přístupu k informacím v ČR.

 

CHANCES OF CITIZENS DEMANDING INFORMATION:Analysis of the enforceability of the Freedom of Information Act and recommendations for improvement

(Oživení, 2014) The basic assumption is that each country (V4 and Estonia) does have some legislative provisions on the area of free access of information and thus institutional enforcement mechanisms exist to some level in each country. Aim of the analysis was therefore to examine aspects of the supervisory authorities, sanctions, as well as guidance and public involvement in the field of freedom of access to information in the Czech republic.

 

Analýza vymahatelnosti infozákonů ve státních a městských firmách v zemích V4 a Estonsku

(Transparency International Slovensko, 2014) Cílem této analýzy je poukázat na problematiké místa infozákonů v souvislosti s městskými a státními společnostmi v České republice, Estonsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a přinést doporučení pro lepší vymahatelnost zákonů v této oblasti.

 

Analysis of Enforcement of Freedom of Information Act in
State and Municipality-owned Enterprises in Czech Republic,
Estonia, Hungary, Slovakia and Poland

(Transparency International Slovakia, 2014) The objective of this study is to highlight the weak points of the Freedom of Information Act enforcement in relation to the SOEs and MOEs in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, and Slovakia, and offer recommendations for their reinforcement.

 

Analýza slobodného prístupu k informáciám v krajinách
Európskej únie – Slovinsko, Veľká Británia, Estónsko a Chorvátsko

(Transparency International Slovensko, 2014) Tato studie představuje dohledové orgány (informační komisař a inspektorát pro ochranu dat) ve 4 zemích EU, které patří v této oblasti k příkladům dobré praxe: Slovinsko, Velká Británie, Estonsko a Chorvatsko. Cílem je stručně představit institucionální nastavení, kompetence či náklady na fungování dohledových orgánů.

 

ANALYSIS OF FREE ACCESS TO INFORMATION
IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION – Slovenia, the United Kingdom, Estonia and Croatia

(Transparency International Slovakia, 2014) This study introduces the supervisory bodies (Information Commissioners and Data Protection Inspectorate) of four European Union countries that belong to the strongest ones: Slovenian, British, Estonian and Croatian. The objective is to briefly present the institutional set-up, competences and costs of the operating supervisory bodies.

Stav legislativního procesu

Dle plánu legislativních prací bude vládě v říjnu 2014 předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatelem je Ministerstvo vnitra.

Advokační činnost

Dne 6. května 2014 se uskutečnil kulatý stůl na téma Zlepšení vymahatelnosti zákona o svobodném přístupu k informacím. Východiskem pro diskuzi byla národní analýza ŠANCE OBČANŮ NA VYMÁHÁNÍ INFORMACÍ: Analýza vymahatelnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a doporučení k jejímu zlepšení.

Cílem setkání bylo diskutovat nad jednotlivými doporučeními ke zlepšení vymahatelnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, vzhledem k jeho nadcházející novelizaci.

Diskutované otázky:

  • Proaktivní přístup ke zveřejňování informací – podpora principu publicity a presumpce otevřenosti.
  • Poskytování informací ve formátu umožňujícím další zpracování, opakované použití a rozsah povinně zveřejňovaných informací.
  • Zefektivnění přístupu k informacím – informační příkaz, mimosoudní řešení sporů a sankce.
  • Nezávislý dohledový orgán pro oblast svobodného přístupu k informacím.
  • Shrnutí možností novelizace současné právní úpravy.

Diskutujícími byli zástupci předkladatelů novely – Ministerstva vnitra, zájmových sdružení samospráv – SMO, SMS, jakož i poslanec a senátor. Dále byli přizváni odborníci v oblasti otevřených dat.

Z diskuze vznikla potřeba naší vzájemné spolupráce se zájmovými sdruženími obcí nad řešením opakovaných (kverulačních žádostí), prostřednictvím dotazníkového šetření, abychom znali skutečnou šíři tohoto problému.

Veřejná osvěta

Téma přístupu k informacím jsme vyučovali na středních školách. Společně s tím jsme pro středoškoláky připravili 4 videa na související témata.

DYI! Změň to, když chceš.

Čekuj z gauče.

Zákon 106. Líná huba, holý neštěstí.

Neváhej a toč! Pořizuj záznamy ze zasedání pro sebe i pro

V rámci podpory transparentnosti na místní úrovni, jsme uskutečnili dotazníkové šetření praktického využití zákona o svobodném přístupu k informacím samosprávami. Jeho výsledky jsme prezentovali na Konferenci pořádané Ministerstvem vnitra Právo na informace versus jejich ochrana. Záznam z debaty můžete sledovat zde:

Další související výsledky dotazníkového šetření naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *