Domov » Naše témata » Projekt zlepšení vymahatelnosti protikorupčních opatření

Projekt zlepšení vymahatelnosti protikorupčních opatření

Prosazování efektivního protikorupčního institucionálního rámce v zemích střední a východní Evropy

Cílem projektu je posílení institucionálního protikorupční rámce v zemích střední a východní Evropy při podpoření efektivnějšího uplatňování protikorupčních opatření. Projekt se šířeji zaměřuje na spektrum tzv. korupčně měkkých oblastí, které jsou často vnímány jako oblasti pro předcházení hlubším formám korupce. Tento přístup zahrnuje výzkumy, srovnávací analýzy a studie osvědčených postupů a doporučení pro konkrétní situaci post-komunistických zemích EU. Výsledky výzkumů a případy dobré praxe budou použity pro formulaci souboru obecných doporučení pro země střední a východní Evropy v oblastech vybraných protikorupčních opatření a jejich zavádění, včetně možnosti ustanovení nebo zlepšení národních protikorupčních agentur v souladu s mezinárodními závazky.

Pozitivním faktorem v projektu je násobení zkušeností a odborných znalostí díky spolupráci 5 národních protikorupčních NNO: Oživení Česká republika, Ústav pro veřejné záležitosti Polsko, EKINT Maďarsko, Transparency International Slovensko a Transparency International Estonsko.

Informace o projektu dále naleznete na internetových stránkách projektových partnerů, jakož i jazykové mutace analýz.

Transparency International Slovensko

Ústav pro veřejné záležitosti Polsko

Promoting effective anti-corruption framework in the CEE countries

The project’s overall objective is to enhance institutional anticorruption (AC) frameworks in CEE countries for more effective AC measures enforcement. The projects sets a broad approach to so-called soft corruption areas, often regarded as preventive area for hard corruption. This approach consists of researches, comparative analyses, best practice studies and recommendations for the specific situation of post-communist EU countries.  Results from researches and best practice studies will be used for formulating a set of general recommendations for CEE countries on specific AC measures enforcement, including the possibility of establishing or improving of a national ACA, according to international commitments.

The most favorable factor in this project is the multiplication of experience and expertise thanks to cooperation of 5 national anticorruption NGOs: Oživení Czech Republic, Institute of Public Affairs Poland, EKINT Hungary, Transparency International Slovakia and Transparency International Estonia.

Information about the project is available on the website of the project partners, as well as the national language versions of analysis.

Transparency International Slovakia

Institute of Public Affairs Poland

          

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the

European Union and International Visegrad Fund

www.visegradfund.org


Workshop v Praze – květen 2013

V Praze se uskutečnilo první setkání projektových partnerů projektu ze všech zemí – Transparency international Slovensko a Estonsko, Instytut spraw publicznych Polsko a Eötvös Károly Intézet Maďarsko. Předmětem workshopu byla zejména diskuze projektových partnerů nad metodikami srovnávacích analýz v oblasti přístupu k informacím, financování politických stran a střetu zájmů. Pozvání přijal Louís de Sousa, který s účastníky diskutoval na téma institucionálního zajištění uvedených oblastí.

Fotky1

Workshop ve Varšavě – listopad 2013

Listopadové setkání projektových partnerů se uskutečnilo ve Varšavě. Všichni partneři představili výstupy srovnávacích analýz v oblasti přístupu k informacím, financování politických stran a střetu zájmů. S účastníky diskutoval Luís de Sousa a dále pracovník polské protikorupční agentury.

Fotky2

Workshop v Bratislavě – květen 2014

Projektoví partneři se na konci května sešli na workshopu se sérií přednášek expertů na komunikaci projektů veřejnosti a lobbing , dále na vedení kampaní. Na setkání přednášel pan Patrik Zoltvány z FIPRA Slovakia, který účastníkům workshopu objasnil problematiku lobbingu z pohledu profesionálního lobbisty a konzultanta. Pan Zoltvány seznámil účastníky s postupem při prosazování legislativních změn a doporučení v příadě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Setkání pokračovalo prezentací pana Jiřího Boudala, který představil účastníkům protikorupční projekt českých mimovládních organizací Rekonstrukce státu, který koordinuje.

Posledními pozvanými hosty byly pan Martin Hojšík, manažer Kapmapně Action aid a pani Dana Mareková, fundraising koordinátorka Justice & Environment – European Network of Environmental Lawyers, kteří vedli s účastníky aktivní diskuzi na téma, jak prosadit legislativní změna, jak naplánovat komunikační strategii a jak vést kampaň.

FINEC workshop

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *