Domov » Projekty a kampaně

Projekty a kampaně

Seznam projektů a kampaní v roce 2019:

 

Rekonstrukcestatu.cz

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Od prosazování 9 protikorupčních zákonů se platforma rozkročila šířeji, důležitou agendou se stal například projekt Mantinely demokracie.

Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

Widely Expanding Anonymous Tipping Technology Deployment, Operation, and Trustworthiness to Combat Corruption in Eastern and Southern Europe — EAT

Spolek Oživení od února 2019 participuje na evropském projektu, jehož cílem je zlepšit možnosti oznamování nekalých jednání – jak pro oznamovatele, tak příjemce oznámení. Projekt byl podpořen Evropskou komisí a jeho implementace probíhá v 11 členských zemích.
 
Veřejným i soukromým subjektům proto zdarma nabízíme zavedení mechanismu pro anonymní oznamování Globaleaks (GL) a jeho následnou implementaci v konkrétních podmínkách příjemce.  Globaleaks je software, který jednoduchým způsobem umožňuje komukoli podat oznámení o nekalostech způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele i jeho podání za použití moderních kryptografických nástrojů. Oznámení pomocí GL může být anonymní, přesto umožňuje další komunikaci s oznamovatelem.
 
Donoři a partneři projektu:

 

 

 

Protikorupční právní poradna 2019

Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

 

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Donoři a partneři projektu:
Ministerstvo vnitra ČR

Seznam projektů a kampaní v roce 2018:

Protikorupční právní poradna 2018 
Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

 

 

 

 

 

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Donoři a partneři projektu:
Ministerstvo vnitra ČR

 

Radniční periodika/Municipal Newspapers
Projekt Radniční periodika – základ silné demokracie  je zaměřen na téma objektivity a vyváženosti radničních periodik v předvolebním období ve třech státech Visegradu – v České republice, Slovensku a Polsku.

 

 

 

 

 

Média vydávaná radnicemi nebo jejich podřízenými organizacemi reprezentují lokální úroveň veřejnoprávních médií. Obdobně jako celostátní veřejnoprávní média jsou finacovány z veřejných zdrojů a podléhají veřejné kontrole. Lokální charakter a nízká míra regulace těchto médií přispívají ve velké míře k jejich ovládnutí politickou reprezenatcí a nenaplňování veřejného zájmu, kterým je zejména názorově vyvážené informování o místním dění.

Hlavním cílem projektu je přinést srovnání objektivity lokálních médií pomocí analýzy reprezentativního vzorku 65 periodik největších měst každé země a tím zvyšit povědomí o problematice v době vrcholící kampaně do komunálních voleb na podzim 2018.

Donoři a partneři projektu:
VF_logo

 

Seznam projektů a kampaní v roce 2017:

Správná radnice: Manuál transparentní samosprávy 2017
Manuál transparentní samosprávy 2017 navazuje na komplexní materiál Transparentní samospráva z roku 2006 a nabízí koncept politiky transparentnosti a odpovědnosti s návody na implementaci s uvedenými řešeními prostřednictvím webových stránek www.spravnaradnice.cz a tištěné publikace.

 

 

 

 

 

Na portále ukazujeme příklady radnic, které jsou otevřené, tedy poskytují občanům informace o své činnosti přehledně, úplně a srozumitelně. Radnicím poskytujeme podrobné návody pro transparentní rozhodování.
Donoři a partneři projektu:
Ministerstvo vnitra ČR

 

Protikorupční právní poradna 2017 
Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Donoři a partneři projektu:
Ministerstvo vnitra ČR

 

Visegrádská iniciativa pro transparentní městské společnosti
Státy V4 prošli podobnou historickou zkušeností transformace ekonomiky a veřejného sektoru, kterou provázela (a pořád provází) podobná dávka problémů a jevů včetně korupce, klientelismu a zneužívání veřejných zdrojů. Eliminace těchto neduhů, která je nutná pro trvalý rozvoj států V4, vyžaduje společnou reflexi uvedených problematik, výměnu informací a sdílení dobré praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městské společnosti představují specifický typ veřejných organizací, které operují na hranici veřejného a soukromého sektoru. Tato dichotomie vytváří větší prostor pro korupci a zneužívání veřejných prostředků. Městské společnosti nejsou otevřené pro zveřejňování informací o hospodaření a často doplácí na absenci jasné vlastnické struktury a strategie. S uvedenými problémy se potýkají všechny státy V4.

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o fungování městských společností, sdílet příklady dobré praxe a doporučení pro větší transparentnost městských společností a posílení kontroly tohoto klíčového sektoru veřejného vlastnictví.

Donoři a partneři projektu:
VF_logo

 

Manuál transparentní samosprávy 2016

Hlavním cílem projektu je zvýšit transparentnost územních samosprávných celků ČR především (1) podporou znalosti reprezentantů cílových skupin o možnostech vyšší otevřenosti správy územně samosprávných celků a (2) aktivizací představitelů cílových skupin pro implementaci doporučení, které budou obsahem Manuálu transparentní samosprávy 2016.

Manuál transparentní samosprávy 2016 naváže na komplexní materiál Transparentní samospráva z roku 2006 a nabídne koncept politiky transparentnosti a odpovědnosti s návody na implementaci s uvedenými řešeními prostřednictvím webových stránek, které budou interaktivním způsobem prezentovat jednotlivé výstupy (např. rozhovory se starosty, vyjádření zaměstnanců obcí, aktivních občanů a přehled základních doporučení a návodů implementace) a tištěné publikace, která bude taktéž obsahovat jednotlivé oblasti.

Podpořeno grantem z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů:
norskefondy

 

Poraď radním

Projekt „Poraď radním“ realizuje Oživení s cílem zvýšit povědomí studentů středních škol o dění v jejich bezprostředním okolí a o demokratických procesech v rámci obecní samosprávy.

Pro studenty ve věku 16 – 18 let připravujeme debatní semináře, kde je učíme diskutovat o lokální veřejné správě a prezentovat své návrhy místním radním. Mladí lidé zažívají v debatách reálnou politickou diskuzi, neboť moderovaných debat se zúčastňují i koaliční a opoziční politici. Studenty učíme především sebevědomě utvářet a obhajovat své názory na veřejnosti a samostatně vyhledávat a zpracovávat informace, aby pochopili problém a dokázali ho správně interpretovat.

Donoři a partneři projektu:
Erasmus plus

 

Rekonstrukcestatu.cz

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Hlavním cílem největší občanské lobbistické akce v historii Česka je prosazení devíti protikorupčních zákonů.

 

Přehled dosavadních projektů:

2016
2015
2014
2013
2012
2011
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010
2009
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Střet zájmu a korupce ve veřejné správě
 • Vymáhání osobní odpovědnosti
 • Občan v právním státě III.
 • Činnost v Protikorupční komisi Rady hl.m. Prahy
 • Cena dál-nic
 • Protikorupční audit dotačních řízení v oblasti národních programů Státního fondu životního prostředí
 • Komparace sestavování rozpočtů územních samospráv ČR vers. Ukrajina
 • Wiki bezkorupce
2008
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Střet zájmu a korupce ve veřejné správě
 • Vymáhání osobní odpovědnosti
 • Občan v právním státě II.
 • Činnost v Protikorupční komisi Rady hl.m. Prahy
 • Cena dál-nic
 • Protikorupční audit dotačních řízení v oblasti národních programů Státního fondu životního prostředí
2007
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Střet zájmu a korupce ve veřejné správě
 • Občan v právním státě I.
 • Etické kodexy na radnicích
 • Databáze FairPlay
 • Činnost v Protikorupční komisi Rady hl.m. Prahy
2006
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Watchdog Parlamentu ČR a radnice hl.města Prahy
 • Městské firmy – Dopravní podnik hl.města Prahy
 • Databáze FairPlay
 • Radniční listy bez cenzury
 • Aliance Bezkorupce – vytvoření protikorupční sítě
 • Poradenství pro veřejnost
2004
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Watchdog radnice hl.města Prahy
 • „Ve střehu” – servis pro veřejnost
 • Etické kodexy, legislativní změny (zákon o střetu zájmu, zákon o zadávání veřejných zakázek)
 • Vnitrostání offset
2003
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Watchdog Parlamentu ČR
 • Střet zájmů a korupce ve veřejné správě
 • Předcházení střetu zájmů na komunální úrovni
2002
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Konflikt zájmů a korupce ve veřejné správě
 • Prevence konfliktu zájmů ve veřejné správě
 • Tiskové zázemí SOS Praha
 • Podpora elektronického publikování
 • Mediální zázemí pro SCHKO ČR
2001
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tiskové zázemí SOS Praha, konflikt zájmů
 • Podpora elektronického publikování
2000
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Občanský sektor a média
 • Mediální zázemí SOS Praha
1999
Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Konflikt zájmu při rozhodování o životním prostředí
 • Mediální zázemí SOS Praha