Domov » FAQ » 1) Zastupitelstvo obce a jeho pravomoci

1) Zastupitelstvo obce a jeho pravomoci

Do pravomoci zastupitelstva obce náleží rozhodování ve věcech patřících podle § 35 ZOZ, § 14 ZKZ a § 16 ZPZ do samostatné působnosti obce (tj. záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů, zejména v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako jsou potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku). Zastupitelstvu obce je přitom podle ustanovení § 84 odst. 2 ZOZ vyhrazeno rozhodování o následujících záležitostech:

 • schvalování programu rozvoje obce,
 • schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce,
 • zřizování dočasných a trvalých fondů obce,
 • zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce, schvalování jejich zřizovacích listin,
 • rozhodování o založení nebo rušení právnických osob, schvalování jejich zakladatelských listin, společenských smluv, zakládacích smluv, stanov a rozhodování o účasti v již založených právnických osobách,
 • delegování zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • navrhování zástupců obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání,
 • vydávání obecně závazných vyhlášek obce,
 • rozhodování o vyhlášení místního referenda,
 • navrhování změn katastrálních území uvnitř obce, schvalování dohod o změně hranic obce a o slučování obcí,
 • určování funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizování a rušení výborů zastupitelstva, volení jejich předsedů a dalších členů a odvolání jich z funkce,
 • volení z řad zastupitelů obce starostu, místostarostu a další členy rady obce (radní) a odvolávání jich z funkce, stanovení počtu členů rady obce, jakož i počtu dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva,
 • stanovení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • zřizování a rušení obecní policie,
 • rozhodování o spolupráci obce s jinými obcemi a formě této spolupráce,
 • rozhodování o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • udělování a odnímání čestného občanství obce a ceny obce,
 • stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 • rozhodování o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva,
 • rozhodování o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového zdravotnického ústavního zařízení, navrhování zástupců do jeho dozorčí rady a rozhodování o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž takové zdravotnické zařízení hospodaří, nebo o jeho pronájmu, stanoví-li to zvláštní právní předpis,
 • plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem,
 • vydávání nařízení obce, není-li zřízena rada obce,
 • rozhodování o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena podle § 105 odst. 1 ZOZ.

Zastupitelstvo obce si může podle § 84 odst. 4 ZOZ vyhradit i další rozhodovací pravomoci v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2 ZOZ, čímž je reflektován princip dělby moci na úrovni obce. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 7. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3826/2007 pak za vyhrazení pravomoci zastupitelstvem obce v konkrétní záležitosti je třeba považovat i samotné rozhodnutí zastupitelstva obce o otázce spadající do samostatné působnosti obce, která jinak spadá do tzv. zbytkové pravomoci rady obce dle § 102 odst. 3 ZOZ. Pokud tedy zastupitelstvo obce schválí například znění smlouvy o dílo na vznik kupříkladu sochy, kašny apod., pak se má za to, že si vyhradilo i do budoucna rozhodování o této konkrétní smlouvě a jejich případných dodatcích. Rozhodnutí jiného orgánu obce by v takovém případě bylo neplatné.

Pokud jde o vyhrazené kompetence zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části, jsou obdobné jako u zastupitelstva obce, avšak s určitými odlišnostmi, což je dáno jejich specifickým postavením (k tomu srov. § 35 odst. 2 ZKZ, § 59 odst. 2 a § 89 odst. 1 ZPZ).

Kromě výše vyjmenovaných základních pravomocí je zastupitelstvu obce dále podle ustanovení § 85 ZOZ (§ 36 ZKZ, § 59 odst. 3 a § 89 odst. 2 ZPZ) vyhrazeno rozhodování o následujících majetkoprávních úkonech:

 • nabytí a převod nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních předpisů; za nabytí nemovitého majetku se pak dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 33 Cdo 1090/2008 považuje i rozhodnutí o smlouvě o dílo, jestliže provedení díla spočívá ve zhotovení nemovitosti,
 • převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů v hodnotě nad 20 000 Kč fyzické osobě nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 • poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
 • uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
 • peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 • vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 • dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
 • zastavení nemovitých věcí,
 • vydání komunálních dluhopisů.

Více k zasedání zastupitelstva rovněž příručka zpracovaná Ministerstvem vnitra: Dílčí aspekty související se zasedáním zastupitelstva

Posted in: Rozhodovací procesy obcí