Domov » FAQ » xiii) Zastupitel splní svou povinnost a oznámí střet zájmu. Má právo o dané věci hlasovat? A co se stane, když střet zájmu neoznámí vůbec?

xiii) Zastupitel splní svou povinnost a oznámí střet zájmu. Má právo o dané věci hlasovat? A co se stane, když střet zájmu neoznámí vůbec?

S oznámením zastupitele o střetu zájmů k určité záležitosti, která má být projednávána, není automaticky spojen následek v podobě vyloučení z hlasování o dané záležitosti, a to ani tehdy, rozhodne-li zastupitelstvo o existenci důvodu pro vyloučení z projednávání a rozhodování dané záležitosti. Zákon totiž výslovně nestanoví, pokud příslušný orgán rozhodne o existenci důvodu pro vyloučení z projednávání a rozhodování určité záležitosti, že se takový člen orgánu nesmí jednání dále účastnit a v dané věci hlasovat. S ohledem na ústavněprávní charakter mandátu zastupitele obce nelze mu bez výslovné právní úpravy zabránit, aby se projednávání a hlasování aktivně účastnil. Záleží proto pouze na jeho morální a politické odpovědnosti, zda skutečně hlasovat bude, či nikoliv. K tomu je třeba podotknout, pokud by zákon stanovil zákaz hlasování o záležitosti v případě rozhodnutí příslušného orgánu o existenci důvodu pro vyloučení s projednávání a hlasování, jednalo by se o institut, který by byl snadno zneužitelný v rukou koalice vůči nepohodlným opozičním zastupitelům a mohlo by tak docházet k nezákonným zásahům do mandátu zastupitele obce. S porušením povinnosti zastupitele oznámit střet zájmů zákon nespojuje žádnou sankci. V případě neoznámení osobního zájmu na projednávané věci připadá v úvahu stíhání pro přestupek podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

K projednávání přestupku

Za přestupek neoznámení o osobním zájmu podle § 8 odst. 1  zákona o střetu zájmů lze uložit pokutu do 50000 Kč. S neplněním povinnosti člena zastupitelstva obce je nepochybně třeba spojovat rovněž politickou odpovědnost a v dalších volbách daného zastupitele nevolit.

Posted in: Rozhodovací procesy obcí