Domov » FAQ » Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva

Výbory, jako kontrolní, ale i iniciativní orgány zastupitelstva, jsou místem, kde dochází k předjednávání otázek, o nichž je většinou následně rozhodováno na zastupitelstvu samotném. Více o jejich postavení a funkci naleznete v tomto článku.

Zastupitelstvo je sice jediným občany přímo voleným orgánem a má také nejdůležitější rozhodovací pravomoci, avšak nezanedbatelná část rozhodnutí bývá předjednána ve výborech zastupitelstva. Při projednávání na zastupitelstvu pak může být pouze uvedeno, že příslušné výbory zastupitelstva doporučují nějaké usnesení ke schválení a o obsahu usnesení se již nejedná. Proto potřebují mít občané přístup k adekvátnímu množství informací a dokumentů také z jednání výborů zastupitelstva.

Veřejnost zasedání

Zákon otázku přístupnosti zasedání výborů pro veřejnost neřeší a její výklady se liší. Drtivá většina obcí této situace bohužel využívá a jednání pro veřejnost neotevírá. U krajů je situace trochu lepší, ale stále má daleko k ideálu: pouhé tři (jihočeský, karlovarský a olomoucký) kraje ze třinácti mají výbory přístupné veřejnosti. Ačkoliv zákon veřejnost výborů neřeší, je logické, aby byl režim jejich zasedání pojímán v zásadě stejným způsobem, jako režim orgánu, k němuž přísluší,tedy zastupitelstva (jehož zasedání je veřejné ze zákona). Opačný přístup neodpovídá nejen důležitosti rozhodnutí, která jsou v těchto orgánech přijímána, ale ani standardům transparentnosti moderního úřadu. U výborů zastupitelstev je oproti zastupitelstvům samotným problematický fakt, že se na jejich jednáních mohou probírat otázky obsahující údaje a fakta, které musí být ze zákona nebo kvůli plánování kontrolních akcí chráněny před zveřejněním. V těchto případech je ovšem možné situaci řešit tak, že výbor v odůvodněném případě u konkrétních bodů stanoví, že bude veřejnost ze zasedání vyloučena. Přibližně takto mají režim jednání nastaveny výbory pražského zastupitelstva už ve svém jednacím řádu.

Plán zasedání, pozvánky, zápisy

Ačkoliv je zveřejnění jednacího řádu pro zájemce velmi přínosné, jelikož se skrze něj mohou seznámit s předpokládanými náležitostmi jednání ještě před jeho začátkem a udělat si tak obraz např. o svém postavení na zasedání, zásadnější je bezesporu to, aby se o jednání veřejnost vůbec dozvěděla a aby se mohla seznámit s výstupy ze zasedání. Pro tyto účely má dobře zpracovanou informační stránku  například obec Jenštejn. Důležitým předpokladem je samozřejmě zveřejňování pozvánky předem, buď na takovéto stránce, nebo alespoň na elektronické úřední desce. Nejvhodnější pomůckou je ovšem zveřejňování plánu zasedání předem.

Stejně jako v případě jednání zastupitelstva i u jednání výborů je umožnění přítomnosti na jednání výborů pouze polovičním benefitem v případě, že veřejnost nedostává předem i podklady pro jednání. V případě výborů nedostatek předchozích informací není natolik fatální, jako v případě zastupitelstev, neboť usnesení výborů mají pouze doporučující povahu. Je nicméně nezřídka příliš pozdě snažit se zvrátit vývoj již na výborech projednané otázky až na samotném zastupitelstvu. Zastupitelstva k doporučení samozřejmě berou ohled. Mezi usnesením výboru a rozhodnutím zastupitelstva je stále ještě jistý prostor pro oslovováníí zastupitelů. Bohužel jsme se však nesetkali s žádným výborem, který by materiály předem zveřejňoval pro potřeby veřejnosti na internetu.

Posted in: rozhodovací procesy