Domov » Faqs

Faqs

Radniční periodika

Základní pojmy tiskového zákona

Tiskový zákon definuje, jakou tiskovinu je třeba považovat za peridický tisk a jakou podmnožinu tvoří periodický tisk územní samosprávy.

Periodickým tiskem jsou jakékoli noviny nebo časopisy, které jsou vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením, s jednotnou graf. úpravou a to nejméně 2x ročně.

Vydávání tisku se rozumí činnost vydavatele spojená se zajišťováním obsahu, vydání a veřejného šíření tiskoviny.

Naproti tomu periodický tisk územní samosprávy se vyznačuje tím, že jeho vydavatel je vždy nějakým způsobem úzce navázán na územně samosprávný celek. Vydavatelem může být uzemní samosprávný celek sám (obec, kraj, hl. m. Praha, městská část), nebo právnická osoba zřízená, založená nebo ovládaná územně samosprávným celkem a nebo i jakýkoli jiný vydavatel, který zajišťuje vydávání tisku na základě smlouvy s územně samosprávným celkem.

Tiskový zákon v platné znění se nevztahuje na další radniční (netištěná) média: lokální TV, rozhlas, webové prezentace, facebook atp.

Permalink.

Povinnosti vydavatele radničních periodik

Novela tiskového zákona zavedla v zásadě dvě nové povinnosti; z toho druhou z nich lze po vydavateli radničního periodika zákonem stanovenými prostředky vymáhat (§4a)

1. Povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o územně samosprávném celku

2. Povinost poskytnout přiměřený prostor pro názory členů zastupitelstva

Permalink.

Postup zastupitele vedoucí ke zveřejnění příspěvku

Vydavatel radničního periodika by měl zveřejnit příspěvek zastupitele nejen z důvodu uplatnění práva zastupitele, ale většinou i z důvodu plnění obecné povinnosti poskytovat čtenářům (tj. v drtivé většině případů občanům obce) objektivní a vyvážené informace o územně samosprávném celku.

Zastuptel, který má v úmyslu zveřejnit v radničním peridiku svůj příspěvek, týkající se územně samosprávného celku, by zpravidla měl dosáhnout zveřejnění příspěvku už na základě toho, že své sdělení doručí vydavateli. V případě, že příspěvek zastupitele nebyl zveřejněn ve lhůtě 3 měsíců (nebo v nejbližším vydání, pokud radniční periodikum vychází méně často), vzniká zastupiteli právo domáhat se zveřejnění tzv. doplňující informace. Toto právo zastupitel má pouze tři měsíce. Během tohoto období musí své právo písemně uplatnit u vydavatele. Obdodbné právo zastupiteli náleží za situace, kdy příspěvek zveřejněn byl, avšak byl nepřiměře krácen.

V případě, že ani pak není příspěvek zastupitele, respektive jeho tzv. “doplňující informace” zveřejněna v nejbližším následujícím čísle, může se zastupitel svého práva na zveřejnění příspěvku domáhat u soudu.

Postup zastupitele znázorňuje diagram.

Praktický příklad naleznete v našich kauzách: Krupka (2014)

Permalink.