Domov » Faqs

Faqs

Dotace

Co jsou dotace ve smyslu českých zákonů?

Definice dotace je obsažena v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „RP“). Ustanovení § 3 písm. a) RP stanoví, že dotací se rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel.

Charakteristickým rysem každé dotace je její povinná účelovost, která musí být dodržena i při jejím čerpání. Na dotaci není právní nárok (podle § 2 RP), nestanoví-li právní předpis jinak.

Další vymezení je možné nalézt v předpisech, které upravují oblast účetnictví. Pro nestátní neziskové organizace je zásadní § 27 odst. 7 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Za dotaci se dle této vyhlášky považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizích států a prostředky a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.

Permalink.

Kde lze dotace získat/kdo je poskytuje?

Zdroji dotací jsou zejména:

 • státní rozpočet (dotace schválené rozpočtovým zákonem a dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa),
 • rezortní kapitoly (na organizace převedené z ministerstev na kraje),
 • státní fondy (Státní fond tržní regulace, Státní fond životního prostředí, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury, Státní fond rozvoje bydlení, Pozemkový fond),
 • územní samosprávné celky (kraje, obce),
 • mimostátní zdroje (především z EU).

Permalink.

Jaké jsou druhy dotací a čím se liší?

Dotace jsou členěny na dvě základní skupiny: obecné a účelové. Účelové dotace jsou dotace, které jsou poskytovány na konkrétní služby či statky, resp. na konkrétní program. Oproti tomu obecné dotace mohou být použity na financování širokého spektra statků a služeb.

 Pramen: Bailey, S. J. Local Government Economics, 1999. s. 181.

Účelové dotace se dělí na dotace se spoluúčastí a bez spoluúčasti. Dotace bez spoluúčasti jsou dotace, které představují pevnou (fixní) částku, přičemž se nepožaduje spoluúčast příjemce na financování. Pokud má dotace formu určitého procentního podílu na celkově vynaložené částce, jde o dotace se spoluúčastí. Dotace se spoluúčastí se posléze člení na dotace s uzavřeným a otevřeným koncem (viz dále – obecné dotace).

Obecné dotace se člení na paušální a dotace závislé na výkonu (výkonové). Paušální dotací je fixní částka, u níž však není konkrétně určeno její použití. Tyto finanční prostředky je tedy možné použít na financování libovolných statků či služeb. Částka, která se poskytuje v rámci dotace dle výkonu, může být omezena (stanovení limitu). V tom případě se hovoří o dotaci s uzavřeným koncem. Pokud není částka nijak limitována, jde o dotaci s otevřeným koncem.

Permalink.

Dotace jako příjem samosprávy

Dotace představují významný pilíř financování obcí. Obce mohou žádat o dotace z řady dotačních programů, financovaných z evropských nebo národních zdrojů.

V rámci národních zdrojů čerpají obce dotace ze státního rozpočtu – z programů vyhlašovaných jednotlivými ministerstvy, ze státních mimorozpočtových fondů, z krajského rozpočtu skrze dotační programy jednotlivých krajů.

V rámci evropských zdrojů mohou obce čerpat dotace ze strukturálních fondů a Kohezního fondu. Z fondů EU je financováno celkem 26 různých Operačních programů (OP) na území ČR. Operační programy se pak dělí na tzv. „Prioritní osy“ a na „Oblasti podpory“. V rámci oblastí podpory jsou formulovány jednotlivé dotační tituly. Více k operačním programům naleznete zde.

Permalink.

Obecný postup žadatele/příjemce dotace

Základní kroky, které obnáší proces k získání podpory ve formě dotací ze strukturálních fondů (nebo z národních a krajských dotačních programů) lze shrnout do několika fází:

1) Vymezení a definování zadání projektu/Naplánování projektu

 • Identifikace projektových možností – výzev k předkládání žádostí (popř. zpracování projektové studie)
 • Zpracování projektové žádosti
 • Předložení projektové žádosti
 • Uzavření smlouvy o financování a realizaci projektu dle projektové žádosti
 • Výběrové řízení na dodavatele – (pokud aktivity nebude provádět sám žadatel)

2) Realizace projektu

 • Realizace projektu musí probíhat v souladu se smlouvou o financování a realizaci projektu, která může také obsahovat zpřesnění toho, co bylo v projektu schváleno jinak oproti projektové žádosti (přepracovaný rozpočet, atd…)

3) Kontrola a vyhodnocení projektu

 • Kontroly průběhu realizace
 • Zpracování monitorovacích zpráv (průběžná kontrola)
 • Vyúčtování plateb (proplacení způsobilých výdajů)

Permalink.

Co jsou tzv. nesrovnalosti, aneb co je předmětem kontroly dotací?

Pro vymezení předmětu kontroly dotací je rozhodující obsah rozhodnutí, smlouvy nebo dohody o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace). Konkrétně by předmětem kontroly mělo být zjištění, zda veřejná finanční podpora byla užita na účel, na který byla poskytnuta, a zda byla užita v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí.

Pojem nesrovnalost označuje porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.[1]

Zjištěná a potvrzená nesrovnalost pak s sebou zpravidla přináší krácení způsobilých výdajů projektu, ale v některých případech může dokonce vést až k odejmutí celé částky dotace.

 • Nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vymezuje ,,porušení rozpočtové kázně“, jako např[2].:

– neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu,

– neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem.

Důsledkem porušení rozpočtové kázně je povinnost provést odvod za porušení rozpočtové kázně prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu. Výše odvodu je stanovena v § 44a odst. 4) a § 44a odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb. – povinnost zaplatit penále za prodlení s odvodem.

 • Systémové nesrovnalosti

Systémové nesrovnalosti tvoří podmnožinu nesrovnalostí, která pokud není řešena, způsobuje porušení rozpočtové kázně ve velkém rozsahu, tzn., že systémové nesrovnalosti jsou závažnější a mohou ovlivnit více projektů.

 • Ostatní nesrovnalosti

Jedná se zejména o případy nesrovnalostí vzniklých u veřejných výdajů uskutečněných podle jiných zákonů, např. podle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, či podle z. č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, kdy poskytovatelem na další úrovni poskytování prostředků je banka.


[1] Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-13

[2] Úplný výčet viz. § zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

Permalink.

Jak konkrétně mohou být porušeny podmínky poskytnutí dotace?

Zdroj: www.msmt.cz/file/14108_1_1/, příklady porušení podmínek u Operačního programu Vzdělávání prokonkurenceschopnost

Permalink.

Kdo odpovídá za porušení podmínek poskytnutí dotace?

Odpovědnost konkrétní osoby je v případě porušení podmínek poskytnutí dotace možné spatřovat ve dvou rovinách – povinnost nahradit škodu a trestně právní odpovědnost.[1] Při posuzování povinnosti nahradit škodu je nutné nejprve stanovit, podle jakého právního předpisu se náhrada škody pro konkrétní osobu řídí. Pokud se jedná o osobu v pracovněprávním vztahu, řídí se náhrada škody příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

V případě volených funkcionářů, kteří nemají sjednaný pracovněprávní vztah se náhrada škody řídí § 420 a násl. z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

V případě trestně právní odpovědnosti dle § 221 z. č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

V první řadě je nutné stanovit konkrétní osobu, která byla pověřena zajištěním dotace a splněním všech podmínek, zejména pak postavení této osoby (pracovněprávní vztah nebo volený funkcionář). V případě, že nebyla pověřena konkrétní osoba, je nutné zkoumat, kdo měl určit pověřenou osobu.

Dále je třeba určit, která osoba byla povinna kontrolovat dodržování podmínek dotace. Například u obce je ke kontrole hospodaření určen finanční výbor, který musí být zřízený vždy. V daném případě je nutné zjistit, zda finanční výbor kontroloval hospodaření s dotací, v jakém rozsahu, jaká přijal opatření, popř. proč ve věci nekonal. Po tomto zjištění je nutné posoudit, zda finanční výbor splnil své povinnosti odpovídajícím způsobem a podle výsledku zjištění posoudit případnou odpovědnost. Pouze na okraj je nutné poznamenat, že pokud o nezákonném rozhodnutí hlasoval kolektivní orgán, trestného činu se dopustí každý, kdo hlasuje pro[2].


[1] Bližší informace k odpovědnosti veřejných funkcionářů naleznete zde: https://www.oziveni.cz/2010/09/osobni-odpovednost-verejnych-funkcionaru-realita-nebo-fikce/

[2] Odpovědnost jednotlivých členů zastupitelstva obce Hajany soud vyvodil v rozsudku  2T 77/2011

Permalink.

Kdo kontroluje poskytování/čerpání dotací aneb na koho se lze obracet s podněty ke kontrole?

 

 • Finanční úřady

Finanční úřady v rámci kontrol oprávněnosti čerpání dotací kontrolují povinnosti stanovené právními předpisy a povinnosti vyplývající z podmínek stanovených poskytovatelem.

 • Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Nejvyšší kontrolní úřad vykonává nezávislou kontrolní činnost ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

NKÚ, v rámci kontroly dotací z fondů EU může poskytovat OLAF (k OLAF viz. níže) přímo schválené kontrolní závěry z kontrol týkajících se hospodaření s prostředky poskytnutými z fondů EU, které mají charakter zveřejněných informací, a to vzhledem k povinnosti zveřejňovat schválené kontrolní závěry ve věstníku NKÚ v souladu s § 45 zákona č. 166/93 Sb, o NKÚ.

 •  Ministerstvo financí

Ministerstvo financí je ústředním orgánem pro finanční kontrolu, který v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, metodicky řídí, koordinuje a zodpovídá za výkon finanční kontroly.

 • Policie ČR

Kromě místně příslušných orgánů Policie ČR, se mohou občané obracet s oznámeními na Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky, který se věnuje prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem trestné činnosti (hospodářské, finanční a korupce).

 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

Zákonnost zadávání veřejných zakázek (které jsou často součástí projektu, na který je poskytována dotace) je oprávněn přezkoumat ÚOHS. Kontrolní činnost ÚOHS je vymezena v ustanovení §112 a násl. ZVZ a v zákonu č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Přestože ÚOHS může řízení zahájit i z úřední povinnosti, v praxi bývá přezkum zahájen buď na základě návrhu dodavatele, který v soutěži o zakázku neuspěl, nebo na základě podnětu kterékoliv jiné osoby. Základní rozdíl v obou řízeních je ten, že podání návrhu dodavatele musí předcházet námitkové řízení u zadavatele a zahájení řízení u ÚOHS je podmíněno složením poměrně vysoké kauce ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele. Přezkum podnětu sice žádné poplatkové povinnosti nepodléhá, ale ÚOHS není povinen samotné přezkumné řízení zahájit, pouze zváží, zda na základě podnětu zahájí či nezahájí řízení z úřední povinnosti.

U dotací poskytovaných z evropských fondů jsou subjekty kontroly navíc:

 • Centrální harmonizační jednotka – Auditní orgán (odbor MFČR)

Ministerstvo financí ČR je ústřední správní úřad pro finanční kontrolu v souladu s § 4 z. č. 2/1969 Sb. Usnesením vlády č. 1010/2007 bylo pověřeno výkonem funkce centrálního kontaktního bodu systému Anti-Fraud Coordination Structure (AFCOS). Role AO spočívá zejména v metodickém řízení a koordinaci výkonu celého systému finanční kontroly a v analýze nahlášených nesrovnalostí pro účely zpracování prohlášení o uzavření nebo částečném uzavření programu.

 • Národní orgán pro koordinaci (NOK) – MMR

NOK jako centrální koordinátor vytváří jednotný rámec pro implementaci OP řídícími orgány, tj. provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu v České republice.

 • Řídící orgán operačního programu

Řídící orgány (ŘO) jsou ústřední správní úřady (ministerstva) nebo zákonem určené právnické osoby. ŘO jsou zodpovědné za řízení, kontrolu a implementaci operačních programů ve své působnosti. Na základě z. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, byly ustanoveny na úrovni regionů soudržnosti řídící orgány Regionální rady regionu soudržnosti. Jeho úkolem je v případě, že prvotní informace vedoucí k podezření na nesrovnalost nebyla zamítnuta pro zřejmou neopodstatněnost, zahájit šetření podezření na nesrovnalost.

ŘO vede centrální evidenci nesrovnalostí příslušného programu a zavádět hlášení
o prvotních odhaleních nesrovnalostí včetně následných hlášení a souhrnného čtvrtletního hlášení nesrovnalostí.

 • Platební a certifikační orgán (PCO)

Je ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU. Touto funkcí byl pověřen na základě usnesení vlády č. 198/2006 odbor Národní fond Ministerstva financí.

 •  Kontaktní body AFCOS

Úloha kontaktních bodů sítě AFCOS v souladu s Národní strategií proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství spočívá v zajištění koordinace, spolupráce a komunikace ve vztahu k Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání OLAF.

Většina kontaktních bodů AFCOS je umístěna na ministerstvech a Regionálních radách regionů soudržnosti a hl. m. Praze, jež byly v souladu s usneseními vlády č. 175/2006, č. 603/2006 a č. 198/2006 pověřeny výkonem funkce řídícího orgánu, nebo funkcí PCO a AO. Mezi hlavní úkoly patří přijímání hlášení o nesrovnalostech od ŘO programu.

 • OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům

OLAF má trojí poslání:

 • chránit finanční zájmy Evropské unie potíráním podvodů, korupce a jiných nezákonných činností,
 • chránit pověst evropských orgánů a institucí prošetřením vážných pochybení při výkonu povinností, kterých se měli dopustit zaměstnanci evropských orgánů a institucí. Na základě tohoto prošetření lze zahájit disciplinární nebo trestní řízení.
 • pomáhat Evropské komisi s přípravou a prováděním politik zaměřených na odhalování a potírání podvodů.

OLAF lze kontaktovat v případě těchto podezření:

 • Podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať již se jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU.
 • Závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU.

OLAF nemá pravomoc vyšetřovat podezření na:

 • Podvod s nulovým finančním dopadem na prostředky EU. Takové případy by se měly nahlásit vnitrostátní policii.
 • Korupci, jež se netýká zaměstnanců orgánů a institucí EU. Takové případy by se měly nahlásit vnitrostátní policii.
 • Zneužití loga EU nebo jména evropské instituce či orgánu.

Podrobný návod k hlášení podvodů naleznete zde: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_cs.htm

Permalink.

Jaká jsou hlavní korupční rizika dotačního řízení?

1)   Manipulace v dotačním řízení: manipulace s podmínkami pro příjemce dotací, v hodnocení jednotlivých žádostí, ovlivňování dotačního řízení uchazeči o dotaci.

2)   Podvody v žádosti o dotaci: uchazeči o dotaci uvádí falešné nebo zavádějící informace ve snaze dotaci získat nebo být neoprávněně zvýhodněni před ostatními uchazeči.

3)   Zneužívání poskytnutých dotací k osobním nebo úzce skupinovým zájmům: dotační prostředky nejsou zcela nebo z části vynaložena ve veřejném zájmu, tedy na veřejně prospěšné činnosti.

4)   Neúčelné čerpání dotace: příjemce dotace podává falešné nebo neúplné údaje o čerpání dotace a využití dotace (fiktivní aktivity, nepravdivé účetnictví), aby kryl zneužívání dotace k jiným, než stanoveným účelům nebo kryl jiné podvody a selhání při její administraci.

Permalink.

Příklady z praxe – právní poradna Oživení

1) Přeshraniční spolupráce ČR – SR – neefektivní a neúčelné využití prostředků EU a státního rozpočtu ČR

V roce 2011 bylo Oživení upozorněno na projekt Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007—2013 financovaného z fondů EU.. Do celého projektu bylo začleněno 22 obcí v příhraniční oblasti, a to 13 obcí Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy a 9 obcí z regionu Horné Kysuce. Cílem projektu bylo posilnění spolupráce obyvatel příhraničních oblastí díky nově zavedené informační technologii. Vedoucí partner české části projektu Město Frýdlant nad Ostravicí uzavřelo na základě předchozího výběrového řízení kupní smlouvu  se společností e-signature s. r .o. na nákup komunikačních zařízení – mobilních telefonů, PC, infokiosků, souvisejících školení atd. Nejzajímavější a zároveň nejnákladnější položkou této kupní smlouvy byl systém pro zabezpečení hlasové komunikace, instant messagingu a přenosu souborů šifrováním a dále aplikační software na všechna komunikační zařízení se systémem zabezpečené hlasové komunikace kompatibilní. Toto zařízení je využíváno zejména tam, kde hrozí reálné nebezpečí z nelegálního odposlechu komunikace nebo přenosu dat, když je nutné bránit se pokusům o podvržení, pozměnění nebo falšování komunikace nebo přenosu dat, apod., přičemž bylo zřejmé, že uvedený systém jde svým zabezpečením vysoko nad rámec představitelných požadavků a potřeb obcí. Oživení proto podalo v prosinci roku 2011 podnět národnímu orgánu – Ministerstvu pro místní rozvoj ke kontrole projektu za účelem přezkoumání tzv. nesrovnalostí a následně stížnost na nekoordinovaný postup při realizaci projektu poskytovateli dotace Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V květnu roku 2012 MMR dospělo k závěru, že část výdajů projektu byla vynaložena nad rámec nezbytně nutný pro naplnění cílů tohoto projektu a proto část výdajů, která se týká pořízení sytému pro zabezpečenou hlasovou komunikaci, není způsobilá k refundaci ve výši 82.920 EUR. Oživení posléze začalo vyvíjet kroky směrem k vymáhání škody po odpovědných osobách.

Související vyjádření Oživení v reportážích na ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000100830/obsah/216525-prilis-zabezpecena-technika/

Podrobnosti k případu VČETNĚ VZORŮ PODÁNÍ naleznete na webových stránkách Oživení:

https://www.oziveni.cz/kauzy/preshranicni-spoluprace-cr-sr/

 

2) Silůvky – neexistující územní plán coby podmínka přidělení dotace

Oživení bylo upozorněno, že obec Silůvky byla vybrána Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů (2012), pro poskytnutí dotace ve výši 4.800.000,-. Jednou z podmínek žádosti této dotace bylo předložení Dokladu o schválení územního plánu. (dle dokumentu Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů str. 8, IX.  Základní povinné náležitosti žádostí o dotaci:  10. doklad o schválení územního plánu; dle Metodického pokynu podprogramu str. 2 10) Doklad o schválení územního plánu – Usnesení zastupitelstva o schválení územního plánu obce) http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2012/Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu. Obci Silůvky byla schválena žádost pro poskytnutí dotace, aniž by dle našich informací měla schválen územní plán. http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL.asp?RC_UPD=86130921. Oživení proto oslovilo MMR s žádostí o doklad o schválení územního plánu předložený obcí Silůvky. Na naši žádost o informace MMR odpovědělo, že došlo k chybě úředníka a proto na základě kontroly předložených dokumentů přehodnocují své předchozí schválení žádosti a dotace obci Silůvky nebyla poskytnuta.

Podrobnosti k případu VČETNĚ VZORŮ PODÁNÍ naleznete na webových stránkách Oživení:

https://www.oziveni.cz/kauzy/zabranili-jsme-prideleni-dotace-v-rozporu-s-dotacnimi-podminkami

 

3) Státní zemědělský intervenční fond a způsob kontroly plnění účelu dotace

Státní zemědělský intervenční fond poskytl v roce 2011 dotaci fyzické osobě z programu rozvoje venkova, opatření IV. 1. 2., realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod na rekonstrukci budovy. Příjemce dotace byl dle podmínek dotačního titulu povinen zrekonstruovaný objekt užívat v souladu s účelem dotace po dobu pěti let, tedy byl povinen objekt využívat k rozvoji turistického ruchu. Poskytovatel dotace v červnu 2012 provedl kontrolu plnění projektu a přes zjištění, že zrekonstruovaný objekt není využíván od samého počátku od ukončení rekonstrukce (počátek roku 2012) k účelu pro který byla poskytnuta dotace (respektive není užíván vůbec nijak), neučinil ve věci žádné úkony směřující k rozhodnutí o vrácení dotace, ale pouze příjemci dotace stanovil lhůtu k nápravě do 31. 12. 2013. Oživení se obrátilo s podnětem na nadřízený orgán Ministerstvo zemědělství.

Podrobnosti k případu VČETNĚ VZORŮ PODÁNÍ naleznete na webových stránkách Oživení:

https://www.oziveni.cz/lovcice-dotace-na-rekonstrukci-soukrome-budovy/

Permalink.