Domov » Etický kodex – MČ Praha 1

Etický kodex – MČ Praha 1

Monitoring plnění závazků vyplývajících z Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1.

V rámci monitoringu plnění závazků vyplývajících z etických kodexů vybraných územních samosprávních celků se Občanské sdružení Oživení zaměřilo mj. i na městskou část Praha 1. Průzkum Oživení zde v srpnu 2011 odhalil, že Praha 1 jednoznačně nedostatečně brání střetu zájmů zastupitelů. Nejméně tři zastupitelé Prahy 1 porušili povinnosti plynoucí z Etického kodexu zastupitele Prahy 1, když neodevzdali Oznámení o činnostech, příjmech a darech a o nemovitém majetku, ke kterým se dobrovolně přihlásili. Kromě Ing. Jana Bürgermeistera (kandidoval za ODS), MUDr. Jana Stránského (kandidoval za VV) a MUDr. Jana Vohradníka (kandidoval za ČSSD), kteří se se splněním svých povinností vůbec neobtěžovali, je řada dalších zastupitelů prostě obchází. Tento stav podporují mimo jiné vágní formulace Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1, které si zastupitelé vykládají tak, že zásadní část příjmů svých a svých rodinných příslušníků mohou zamlčet.

Za velmi zavádějící je třeba označit současnou nepřehlednou formulaci ustanovení čl. 4 odst. 3) Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1, které zní:
“Za peněžitý příjem nebo dar se nepovažují příjmy nebo dary poskytnuté zastupiteli v souvislosti s výkonem jeho funkce přímo Městskou částí na základě rozhodnutí zastupitelstva, jakož i poskytnutí dopravy, noclehu, stravy a dalších přiměřených požitků při cestách a jednáních organizovaných Městskou částí.”
Této nešťastné formulace někteří zastupitelé využívají a vyhýbají se tak uvádění svých příjmů, které jednoznačně plynou z výkonu jejich funkcí. Jedná se zejména o:

– odměny pobírané za výkon mandátu uvolněného zastupitele,

– odměny plynoucí z členství v orgánech právnických osob, kde má městská část podíl nebo majetkovou účast.

Podle našich zjištění, na základě výše uvedeného ustanovení např. neuvedl své příjmy stávající starosta Ing. Ondřich Lomecký (kandidoval za TOP 09) nebo bývalý starosta Ing. Filip Dvořák. Jiní zastupitelé, včetně předsedy Kontrolního výboru Michala Valenty, zase podali prohlášení jen za jeden měsíc minulého roku, i když různé funkce v městské části zastávali po celý rok, nebo po více měsíců.
Dopisem, který obsahoval naše doporučení, Oživení vyzvalo předsedu Kontrolního výboru Michala Valentu, aby tato doporučení Kontrolní výbor zapracoval do nově navrhovaného znění Etického kodexu a předložil jej Zastupitelstvu MČ Praha 1. Doporučení nebyla do navrhovaného znění Etického kodexu vnesena, a proto se Oživení obrací na členy Zastupitelstva  MČ Prahy 1, aby se zavázali k dodržování takových pravidel, které budou jasná a umožní efektivní veřejnou kontrolu a předcházení korupci a střetu zájmů.

Přílohy:

Aktuální znění Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1.

Rešerše – přehled oznámeních o příjmech a činnostech, které na základě Etického kodexu mají každoročně předkládat zastupitele MČ Praha 1.

Navržená opatření Etického kodexu zastupitele – dopis předsedovi Kontrolního výboru MČ Praha 1

Přehled městských částí Prahy, které přijaly etický kodex zastupitele.