Domov » Protikorupční desatero » Přikázání osmé

Přikázání osmé

8. Rozpočet obce srozumitelným učiníš a jeho pravidla ctíti budeš

Srozumitelná a přehledná rozpočtová dokumentace zajistí kvalifikované rozhodování zastupitelů o rozpočtu a umožní veřejnou kontrolu jeho dodržování.

Aby mohli zastupitelé při schvalování rozpočtu učinit odpovědné rozhodnutí, budou mít k dispozici kvalitní a přehlednou finanční dokumentaci, zachycující všechny podstatné ukazatele, vypovídající o ekonomickém stavu obce. Občan má také právo na objektivní posouzení finanční stability své obce, a proto bude obec prezentovat rozpočtové plánování i čerpání ve zjednodušené, každému srozumitelné podobě.

Proto se zavazujeme, že:

  • každý člen zastupitelstva obdrží na požadovanou adresu (e-mail, bydliště) rozpočtovou dokumentaci, včetně důvodové zprávy,  alespoň v zákonem stanovené lhůtě před jeho schvalováním

  • rozpočtová dokumentace a důvodová zpráva bude mít srozumitelnou a přehlednou formu, nebude skrývat či zkreslovat podstatné ukazatele hospodaření samosprávy

  • kompetentní odbor či zaměstnanec úřadu zpracuje rozpočtovou metodiku, popisující způsob sestavení rozpočtové dokumentace, součástí této metodiky bude také vysvětlení základních ekonomických ukazatelů, které obsahuje důvodová zpráva (např. koeficient zadluženosti obce, plánované investiční náklady a jejich dlouhodobé finanční krytí, rezerva na neplánované výdaje apod.)

  • důvodová zpráva rozpočtu bude obsahovat ekonomický komentář, který vysvětlí provázanost a soulad sestavovaného rozpočtu s rozvojovými strategiemi obce, a podrobný popis závazných ukazatelů rozpočtu

  • přílohou rozpočtu bude přehled všech závazků a pohledávek obce s uvedením názvu či jména věřitele, resp. dlužníka

  • při schvalování rozpočtových změn se bude postupovat jako při schvalování rozpočtu (zveřejnění minimálně v zákonem stanovené lhůtě, dopad změny na základní hospodářské ukazatele, komentář provázanosti s rozvojovými strategiemi obce atd.) a zveřejněný rozpočet obce bude aktualizován o schválené rozpočtové změny

  • obec bude na svých internetových stránkách zveřejňovat zjednodušený a běžnému občanovi srozumitelný přehled ročního hospodaření a každoročně aktualizovaný rozpočtový výhled obce a minimálně 1x za čtvrtletí zveřejní plnění rozpočtu ve skladbě: schválený rozpočet, upravený rozpočet, plnění, plnění v procentech

Zpět na Desatero