Domov » Protikorupční desatero » Přikázání deváté

Přikázání deváté

9. Zakázky obce trhu volnému otevřeš a pletich v soutěžích veřejných se vystříháš

Budou zveřejněny všechny informace o plánovaných, vyhlášených, probíhajících i ukončených zakázkách. V zájmu hospodárnosti budou zakázky zadávány na základě otevřené a spravedlivé soutěže.

Základními podmínkami hospodárného zadávání veřejných zakázek jsou zejména maximální možná transparentnost zadávacích procesů, otevřenost soutěží maximálnímu množství zájemců a srozumitelné nastavení pravidel zadávání zakázek s jasně určenou osobní odpovědností za jednotlivé úkony.

Zveřejňování informací o veřejných zakázkách na internetu:

  • investiční záměry: Budeme s dostatečným předstihem zveřejňovat na webu informace o plánovaných zakázkách, aby se mohli dodavatelé dostatečně připravit na výběrové řízení a aby se občané mohli vyjádřit k investičním plánům obce před jejich realizací.

  • vyhlášení zakázky: Budeme zveřejňovat informace o všech veřejných zakázkách vyhlášených obcí, zejména údaje o předmětu zakázky, požadavcích na dodavatele a hodnotících kritériích. Když to bude technicky možné, zveřejníme celou zadávací dokumentaci.

  • hodnocení nabídek: Pro umožnění veřejné kontroly nad výběrovými řízeními budeme zveřejňovat zápisy ze zasedání hodnotících komisí.

  • realizované zakázky: Jelikož veřejná zakázka nekončí výběrem dodavatele, ale ukončením plnění smlouvy, budeme zveřejňovat informace o základních smluvních podmínkách, případných smluvních dodatcích a o dodržování smlouvy dodavatelem včetně hodnocení ukončené zakázky.

Informace zůstanou zveřejněny na internetu bez časového omezení a v přehledné formě.

Nová vnitřní pravidla pro zadávání veřejných zakázek budou:

  • upravovat všechny druhy veřejných zakázek, tedy zejména proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

  • preferovat otevřenou soutěž u zadávání všech typů zakázek, aby se mohl přihlásit neomezený okruh dodavatelů. Pouze ve výjimečných a zdůvodněných případech bude k podání nabídek vyzván omezený okruh dodavatelů.

  • vymezovat osobní odpovědnost jednotlivých úředních pozic za konkrétní úkony v procesu zadání a realizace zakázky.
  • určovat, kdy a jaké informace jsou úředníci povinni zveřejňovat.

  • platná pro všechny právnické osoby zřízené, založené nebo ovládané obcí.

  • budou veřejně přístupné na internetu, aby mohli podnikatelé i občané dohlížet na dodržování formálních předpisů.

Zpět na Desatero