Domov » Protikorupční desatero » Přikázání desáté

Přikázání desáté

10. Dotacemi účelně a spravedlivě místním spolkům občanským pomáhati budeš

Budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích. Rozdělování dotací bude probíhat podle závazných a jasných pravidel.

Veřejná podpora různých subjektů formou dotací z městských a obecních rozpočtů je běžným nástrojem komunální politiky a jako všechny ostatní veřejné výdaje může být zdrojem korupce a poškozování veřejných zájmů. Rozdělování dotací proto musí probíhat transparentně a podle jasných a závazných pravidel.

Dotační pravidla budou obsahovat:

  • dotační podmínky: pravidla budou jasně definovat, které subjekty mohou o dotaci žádat

  • podporované oblasti: budeme vyhlašovat oblasti podpory v souvislosti s dlouhodobými cíli našich komunálních politik (sociální, bezpečnostní, kulturní, sportovní atp.), aby dotační prostředky sloužily definovaným veřejným zájmům. Zároveň stanovíme přísné podmínky pro udělování výjimečných dotací (např. živelné pohromy atp.)

  • postup při žádosti o dotaci: žadatelé o dotaci budou mít jasný návod, jak o dotaci zažádat, kdo a jakým způsobem bude žádosti hodnotit a schvalovat

Zveřejňovaní informací o dotačním procesu

  • každoroční dotační kalendář: dostatečně dlouho před zahájením dotačního řízení budeme zveřejňovat informace o podporovaných oblastech, celkové alokované sumě, termínech podání a vyhodnocení žádostí, maximálních finančních limitech na jednu žádost

  • výsledky dotačního řízení: průběžně budeme zveřejňovat seznam podaných žádostí o dotaci, podpořených subjektů a jejich aktivit včetně údajů o řádném vyúčtování dotace

Zpět na Desatero