Domov » Protikorupční desatero » Přikázání čtvrté

Přikázání čtvrté

4. Zájmy veřejné nad statky a zájmy své soukromé vždy ctíti budeš

Zastupitelé budou vždy jednat a rozhodovat ve veřejném zájmu, budou dodržovat etické principy vymezené v přijatém etickém kodexu.

Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním rozumíme takové jednání, popřípadě opomenutí zastupitele, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž zastupitel zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu. Abychom dokázali takovým situacím předcházet, zavazujeme se přijmout etický kodex zastupitele, který bude obsahovat zejména tyto závazky:

  • zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu se zájmem soukromým, přičemž soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv ekonomickou výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké či příbuzné osoby, fyzické a právnické osoby, se kterými měl či dosud má obchodní nebo pracovní vztahy

  • zastupitel, který má soukromý zájem na věcech, které jsou projednávány orgány samosprávy, musí vzniklý střet zájmů, před projednáváním zastupitelstva, ohlásit ostatním členům zastupitelstva a zdržet se projednávání a hlasování
  • při rozhodování o změně územního plánu obce, která se týká nemovitostí ve vlastnictví zastupitele či jeho rodinných příslušníků, vystoupí zastupitel na jednání před hlasováním a veřejně oznámí, kterých nemovitostí se změna týká, o jakou změnu jde a jaký dopad bude tato změna mít na tržní hodnotu nemovitostí
  • zastupitel bude každoročně odevzdávat kontrolnímu výboru ke zveřejnění tzv. oznámení o činnostech a majetku, v němž uvede všechny své funkce či pracovní pozice ve všech právnických subjektech, veškeré vlastnické podíly v obchodních společnostech a veškeré nemovitosti v jeho vlastnictví nacházející se na katastrálním území obce

  • kontrolou dodržování etického kodexu je pověřen kontrolní výbor zastupitelstva, který musí prověřit každý podnět o porušení kodexu
  • kontrolní výbor při zjištění závažného porušení kodexu navrhne zastupitelstvu odvolání zastupitele z jeho funkcí ve výborech, komisích či radě, případně navrhne doporučit zastupiteli rezignaci na mandát

Zpět na Desatero

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *