Domov » Protikorupční desatero

Protikorupční desatero

Pouze otevřené a odpovědné rozhodování může vést k efektivnímu hospodaření s obecním majetkem. V době úspor a finančního nedostatku je efektivita hospodaření základním předpokladem pro zdravý rozvoj obce. Zvýšení transparentnosti a snížení korupce nevede jen k lepším hospodářským výsledkům, ale i ke zvýšení důvěry občanů ve správu jejich obce a jejich chuti se na samosprávě více podílet.

Aby voliči věděli, kteří kandidáti myslí své protikorupční úsilí vážně a mají v programu dostatečně kvalitní protikorupční opatření, a na druhé straně, aby si kandidáti mohli být jisti, že jejich program splňuje minimální standardy v oblasti transparentnosti a boje proti korupci, připravilo sdružení Oživení

Protikorupční desatero – minimum pro volby do obecních zastupitelstev 2010

(kliknutím na každé přikázání otevřete příslušná protikorupční opatření)

1. Nepokradeš a pokrásti nenecháš majetku veřejného

Veškeré škody způsobené na majetku obce budou prošetřovány škodní komisí za účelem identifikování odpovědné osoby a vymožení škody zpět do majetku obce.

2. Nebudeš o veřejných záležitostech v tajnosti rozhodovati

Veškeré rozhodování zvolených zástupců bude otevřeno občanům, aby se mohli aktivně podílet na správě věcí veřejných ve své obci a dohlížet na naplňování veřejného zájmu.

3. Hlasu svých kritiků v obecních médiích zazníti dovolíš

Veškerá veřejná média provozovaná anebo placená obcí budou otevřena všem zastupitelům i občanům pro vyjádření jejich názorů.

4. Zájmy veřejné nad statky a zájmy své soukromé vždy ctíti budeš

Zastupitelé budou vždy jednat a rozhodovat ve veřejném zájmu, budou dodržovat etické principy vymezené v přijatém etickém kodexu.

5. O majetku veřejném vždy otevřeně a hospodárně rozhodovati budeš

Nemovitý majetek bude prodáván a pronajímán pomocí otevřených výběrových řízení. Bude zveřejněn přehled nemovitostí vlastněných obcí.

6. Nezatajíš žádných smluv uzavřených jménem obce

Všechny uzavírané smlouvy budou veřejně přístupné na internetu, s vyjmutím pouze zákonem chráněných informací.

7. Obchodní společnosti obce vždy jako statky veřejné chápati budeš

Hospodaření obchodních společnosti ve vlastnictví obce bude otevřené veřejné kontrole a bude podléhat stejným pravidlům jako hospodaření obce.

8. Rozpočet obce srozumitelným učiníš a jeho pravidla ctíti budeš

Srozumitelná a přehledná rozpočtová dokumentace zajistí kvalifikované rozhodování zastupitelů o rozpočtu a umožní veřejnou kontrolu jeho dodržování.

9. Zakázky obce trhu volnému otevřeš a pletich v soutěžích veřejných se vystříháš

Budou zveřejněny všechny informace o plánovaných, vyhlášených, probíhajících i ukončených zakázkách. V zájmu hospodárnosti budou zakázky zadávány na základě otevřené a spravedlivé soutěže.

10. Dotacemi účelně a spravedlivě místním spolkům občanským pomáhati budeš

Budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích. Rozdělování dotací bude probíhat podle závazných a jasných pravidel.

Sdružení Oživení, které se dlouhodobě věnuje zvyšování transparentnosti a snižování korupce na komunální úrovni, garantuje kandidátům a občanům, že realizací Protikorupčního desatera dojde v jejich obci k výraznému zvýšení kvality rozhodování i efektivity hospodaření a k významnému omezení rizika korupce.

Proto vyzýváme všechny zájemce z řad kandidátů do zastupitelstev obcí, aby se zde zavázali, že v případě získání mandátu budou v obci prosazovat realizaci Protikorupčního desatera.

Výsledky protikorupčního desatera: zde najdete průběžné výsledky o nově zvolených zastupitelých, kteří se zavázali prosazovat Protikorupční desatero ve své obci.

Pokud petici podepíšete, můžete na svém webu použít ikonu Prosazuji, resp. Prosazujeme Protikorupční desatero – ikonky a informace k nim najdete na této stránce.

[[petition-2]]