Domov » Audity samospráv » Oblast hmotného majetku

Oblast hmotného majetku

Metodika hodnocení oblasti:

Základem pro hodnocení rizik je posouzení míry:

1) monopol moci

2) volnost v rozhodování

3) transparentnost procesů

ad 1) Zkoumají se především pravomoci osob zapojených do procesu přípravy a přijímání rozhodnutí vztahujících se k nakládání s majetkem. Riziko monopolizace rozhodování je tím vyšší, čím užší je okruh osob fakticky aktivně vstupujících do uvedených procesů. Výchozí množina odpovědných osob je určována na základě zákona, organizačního řádu či dalších prováděcích vnitřních předpisů, které mají souvislost s majetkovou problematikou.

ad 2) Zkoumá se především míra volnosti, kterou mají osoby přijímající, realizující či kontrolující rozhodnutí. V této souvislosti je předmětem zkoumání např. to, zda jsou vymezeny určité procesy vnitřní směrnicí.

ad 3) Míra transparentnosti procesů se určuje podle toho, zda jsou určité majetkové úkony nad rámec zákona popsány vnitřním předpisem, zveřejňovány nejen úkony dány zákonem, ale i další.

(Autorem definice korupce – korupčního vzorce „Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability” je americký ekonom Prof. Robert Klitgaard)

Nakládání s obecním majetkem je do značné míry upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen „zákon o obcích“.

Motto:

„Obec jakožto veřejnoprávní korporace má při nakládání se svým majetkem určité zvláštní povinnosti vyplývající právě z jejího postavení jakožto subjektu veřejného práva. Proto i zde platí, že hospodaření s majetkem obce musí být maximálně průhledné, účelné a veřejnosti přístupné.“

Nejvyšší soud v rozsudku z 8.4.2009, sp.zn. 28 Cdo 3297/2008

Doporučení obcím a jejich zavádění do praxe:

Následující panely zobrazují přibližně stupeň, do kterého příslušná obec přijala doporučení vzešlá z hodnotících zpráv. Kliknutím na panel můžete přejít na stránku, na níž naleznete všechny hodnotící zprávy a postupně i zprávy o zavádění doporučených opatření do praxe. (Hodonín není ve výčtu uveden, neboť si od počátku nepřál zveřejňovat obsah hodnotících zpráv.)

karlovy vary

Lanskroun

HM psary

srch

tisa

Legenda:

šedá: ještě není zveřejněn přehled zavádění doporučení do praxe

červená: zavedená doporučení

oranžová: nezavedená doporučení

(Poměr mezi červenou a oranžovou velmi zhruba ukazuje procento doporučení, které obec zavedla do praxe. Nejedná se ovšem o celkové hodnocení přístupu obce k závěrům auditu. K tomu je nezbytné udělat si konkrétní obrázek o jednotlivých doporučeních a tom, jakým způsobem na ně obec reagovala.)

Autoři hodnocení:

Hodnocení této oblasti zpracovali Ing. Hana Šišláková a Ing. Štěpán Rattay

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *