Domov » Kauzy » Máme první příklad dobré praxe! Městská část Praha 8 se při schvalování zakladatelské listiny řídila naším manuálem.

Máme první příklad dobré praxe! Městská část Praha 8 se při schvalování zakladatelské listiny řídila naším manuálem.

Máme tu první vlaštovku příkladu dobré praxe, pokud se týká zvýšení transparentnosti městských společností. Městská část Praha 8  při založení nové společnosti, jejímž je 100% vlastníkem, Správy tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. převzala doporučení z našeho manuálu na zvýšení transparentnosti městských společností.

Konkrétně se pak jedná o následující ustanovení v zakladatelské listině společnosti:

  • Je-li společníkem společnosti Městská část Praha 8, je společnost povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příp. předpisu jej nahrazujícího), ledaže dojde k takové změně tohoto zákona (nebo k přijetí či změně předpisu jej nahrazujícího), že společnost povinným subjektem být přestane.
  • VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří:

předchozí souhlas s dispozicemi s nemovitými věcmi (prodej, koupě, směna, nájem, pacht, zřízení zástavního práva či věcného břemene), u nichž hodnota plnění převyšuje částku 500.000,- Kč (u opakujících se plnění se hodnotou rozumí hodnota plnění za jeden kalendářní rok), kdy cena za plnění musí být u těchto dispozic stanovena znaleckým posudkem;

předchozí souhlas s uzavřením ostatních smluv, u nichž hodnota plnění převyšuje částku 1.000.000,- Kč (u opakujících se plnění se hodnotou rozumí hodnota plnění za jeden kalendářní rok);

předchozí souhlas se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku u podlimitních veřejných zakázek a nadlimitních veřejných zakázek;

předchozí souhlas se založením nebo zrušením jiné obchodní společnosti;

předchozí souhlas s nabytím nebo dispozicemi s účastí společnosti v jiných obchodních společnostech; a

Jednatel je povinen informovat společníky společnosti ke konci každého kalendářního čtvrtletí o hospodaření společnosti a o významných právních jednáních a obchodních rozhodnutích uskutečněných společností v příslušném kalendářním čtvrtletí.

Jednatel je povinen informovat společníky společnosti neprodleně o významných skutečnostech týkajících se společnosti, pokud to nesnese odkladu a zjevně nepostačí, aby o nich společníci byli informováni po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Jednatel je dále povinen informovat společníky o záležitostech společnosti kdykoli na jejich žádost. Je-li společníkem společnosti Městská část Praha 8, může se na jednatele s touto žádostí obrátit jejím jménem též finanční výbor zastupitelstva Městské části Praha 8.

Je-li společníkem společnosti Městská část Praha 8, splní jednatel společnosti svoji povinnost informovat Městskou část Praha 8 jakožto společníka společnosti dle čl. 7 tím, že bude informovat její radu a zastupitelstvo.

Je-li společníkem společnosti Městská část Praha 8, je jednatel společnosti povinen zajistit dodržování pravidel pro postup pro výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu platných pro Městskou část Praha 8. 

Městskou část Praha 8 chválíme za tento příklad dobré praxe.

Celý text zakladatelské listiny nově vzniklé společnosti si můžete přečíst zde.

Více informací poskytne Andrea Kohoutková, tel.: 774737279

 

Mohlo by Vás zajímat

KAUZA ČEPRO: Babišova řepka jde na odbyt. Podali jsme podnět na ÚOHS.

ČEPRO je akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Česká republika prostřednictvím své organizační složky Ministerstva financí, které je také jejím zřizovatelem. ČEPRO ve výroční zprávě …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *